Fornyet godkjenning av Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som tilsetningsstoff i fôr til visse fjørfe, fugler og svin

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1411 av 27. august 2021 som tilsetningsstoff i fôr til livkyllinger, slaktekalkuner, kalkuner som fôres opp for avl, mindre utbredte fuglearter (unntatt fjørfe ment for eggproduksjon), avvente smågriser og avvente smågriser av mindre utbredte svinearter, dets godkjenning som tilsetningsstoff i fôr til slaktekyllinger, spedgriser og spedgriser av mindre utbredte svinearter, og om oppheving av forordning (EU) nr. 373/2011, (EU) nr. 374/2013 og (EU) nr. 1108/2014 (innehaver av godkjenningen: Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd representert av Huvepharma NV Belgium)

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1411 of 27 August 2021 concerning the renewal of the authorisation of Clostridium butyricum FERM BP-2789 as a feed additive for chickens reared for laying, turkeys for fattening, turkeys reared for breeding, minor avian species (excluding laying birds), weaned piglets and weaned minor porcine species, its authorisation for chickens for fattening, suckling piglets and suckling minor porcine species, and repealing Implementing Regulations (EU) No 373/2011, (EU) No 374/2013 and (EU) No 1108/2014 (holder of authorisation Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd represented by Huvepharma NV Belgium)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av levende sporer fra Clostridium butyricum (FERM BP-2789) som et avlsteknisk tilsetningsstoff som stabiliserer tarmfloraen for en rekke svine- og fjørfearter. Godkjenningen er utvidet til også å gjelde for diende smågris og mindre diende svinearter. Søkeren har vist at produktet som er på markedet, samsvarer med godkjenningen. Det er ingen informasjon som tilsier at det er nødvendig for EFSA å revurdere sin tidligere konklusjon om at preparatet er trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Det er heller ikke nødvendig å vurdere effekt ved fornyet godkjenning.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.08.2021
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
27.08.2021
Anvendelsesdato i EU
19.09.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
05.01.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
29.04.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.04.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.04.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
05.05.2022
Anvendes fra i Norge
05.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R1411
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro