Fornyet godkjenning av B. amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetningsstoff i fôrvarer for liv- og oppfôringskyllinger

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1395 av 5. oktober 2020 om fornya godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 som tilsetjingsstoff i fôrvarer til slaktekyllingar, om godkjenning av tilsetjingsstoffet til livkyllingar og om oppheving av forordning (EF) nr. 1292/2008 (innehaver av godkjenninga: Evonik Nutrition & Care GmbH)

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1395 of 5 October 2020 concerning the renewal of the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 as a feed additive for chickens for fattening, its authorisation for chickens reared for laying, and repealing Regulation (EC) No 1292/2008 (holder of authorisation Evonik Nutrition & Care GmbH)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.11.2020)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens (CECT 5940) som alvteknisk tilsetningsstoff i gruppen ‘midler som stabiliserer tarmfloraen’ for slaktekylling, og utvidet godkjenning for å inkludere livkylling. EFSA vurderer preparatet å være trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø. Det har også effekt over et minsteinnhold på 1x109 CFU/kg fullfôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
10.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.10.2020
Anvendelsesdato i EU
26.10.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.12.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
05.02.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
06.02.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
06.02.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.02.2021
Anvendes fra i Norge
19.02.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1395
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro