Fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse dyrearter

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning om fornyet godkjenning av 3-fytase produsert av Aspergillus niger (CBS 101.672) som tilsetningsstoff i fôrvarer for avvent smågris, slaktegris, avlspurker, slaktekalkun, verpehøner, ender og alle andre arter av mindre økonomisk betydning, prydfugler, og den nye godkjenningen for livkylling eller for oppdretting av kyllinger beregnet på avl, avlskalkuner eller avlshøner og diende smågris, og om oppheving av forordning (EF) nr. 243/2007, (EF) nr. 1142/2007, (EF) nr. 165/2008, (EF) nr. 505/2008 og (EU) nr. 327/2010 (innehaver av godkjenningen: BASF SE)

(Draft) Commission Implementing Regulation concerning the renewal of the authorisation of 3-phytase produced by Aspergillus niger (CBS 101.672) as a feed additive for piglets (weaned), pigs for fattening, sows, chickens for fattening, turkeys for fattening, laying hens, ducks and all other minor species, ornamental birds and the new authorisation for chickens reared for laying or for breeding purposes, turkeys reared for breeding or breeding hens and suckling piglets and repealing Regulations (EC) No 243/2007, No 1142/2007, No 165/2008, No 505/2008 and (EU) No 327/2010 (holder of authorisation BASF SE)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 16.12.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.12.2019)

Sammendrag av innhold
Rettsakten gjelder fornyet og utvidet godkjenning av enzymet 3-fytase produsert ved hjelp av genmodifisert stamme av Aspergillus niger (CBS 101.672) som avlteknisk tilsetningsstoff i gruppen av midler som forbedrer fordøyelsen. Tilsetningsstoffet er foreslått godkjent for avvent smågris, slaktegris, avlspurker, slaktekylling, slaktekalkun, verpehøns, and og alle andre mindre arter, samt prydfugler. Godkjenningen er også søkt utvidet til å gjelde livkylling og for avl, avlskalkuner, avlshøner og diende smågris. Det er ikke rester fra mikroorganismen eller rekombinant DNA i tilsetningsstoffet. Søker har vist at tilsetningsstoffet som omsettes i dag, tilfredsstiller kravene i den eksisterende godkjenningen, og EFSA vurderer tilsetningsstoffet som trygt for dyrehelse, folkehelse og miljø. Tilsetningsstoffet har effekt over det gitte minsteinnholdet.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er under vurdering av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.11.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet