Fornybardirektivet: gjennomføringsbestemmelser anerkjenning av opplysninger om klimagassutslipp fra dyrking av søyabønner i Argentina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/1655 av 26. september 2022 om anerkjennelse av rapporten som inkluderer opplysninger om typiske klimagassutslipp fra dyrking av soyabønner i Argentina i henhold til artikkel 31 nr. 3 og nr. 4 i direktiv (EU) 2018/2001

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/1655 of 26 September 2022 recognising the report including information on the typical greenhouse gas emissions from the cultivation of soybean in Argentina under Article 31(3) and (4) of Directive (EU) 2018/2001

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 27.9.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Direktiv (EU) 2018/2001 fastsætter, at biobrændstoffer, flydende biobrændsler og biomassebrændsler skal medføre betydelige besparelser af drivhusgasemissioner i forhold til fossile brændstoffer, således at de kan medregnes i opfyldelsen af direktivets mål. Med henblik herpå fastsættes der i artikel 29, stk. 10, specifikke emissionsbesparelsestærskler for disse brændstoffer, og artikel 31 omhandler, hvordan drivhusgasemissionsbesparelserne skal beregnes ved anvendelsen af disse brændstoffer. Standardværdierne i bilag V og VI til direktiv (EU) 2018/2001 kan anvendes i disse beregninger. Under visse omstændigheder kan typiske værdier anvendes i stedet for standardværdierne for drivhusgasemissioner fra dyrkning af landbrugsråvarer. Medlemsstaterne eller tredjelande kan indberette disse typiske værdier, der repræsenterer gennemsnitsværdien i et bestemt område, til Kommissionen. De typiske værdier må kun anvendes, hvis Kommissionen anerkender, at de er nøjagtige.

(2) Den 16. februar 2022 sendte Argentina Kommissionen den endelige rapport med data med henblik på måling af drivhusgasemissioner i forbindelse med dyrkning af sojabønner, som typisk produceres i argentinske regioner svarende til NUTS 2-regioner i Den Europæiske Union, og anmodede om anerkendelse af nøjagtigheden af disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 31, stk. 4, i direktiv (EU) 2018/2001.

(3) Kommissionen vurderede rapporten og konstaterede, at den indeholder nøjagtige data til måling af drivhusgasemissionerne i forbindelse med dyrkning af sojabønner, der typisk produceres i argentinske regioner svarende til EU's NUTS 2-regioner.

(4) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Udvalget om Biobrændstoffers, Flydende Biobrændslers og Biomassebrændslers Bæredygtighed —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
26.09.2022
Anvendelsesdato i EU
17.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet