Fornybar energi: anerkjennelse av rapport fra Kroatia om drivhusgassutslipp fra dyrking av raps

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/749 av 18. mai 2018 om godkjenning av Kroatias rapport som inneholder standardverdier for klimagassutslipp fra landbruksprodukter etter europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/28/EF

Commission Implementing Decision (EU) 2018/749 of 18 May 2018 on recognition of the report of Croatia including typical greenhouse gas emissions from cultivation of agricultural raw materials pursuant to Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.2.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.5.2019)

Sammendrag av innhold
Biodrivstoff og flytende biobrensel som skal regnes med for å oppfylle krav om fornybarandel i fornybardirektivet må oppfylle fastsatte bærekraftskriterier. Bærekraftskriteriene er tatt inn i norsk rett gjennom produktforskriften kapittel 3. Norge har også et omsetningskrav for biodrivstoff til veitrafikk fastsatt i produktforskriften kapittel 3. Bærekraftskriteriene gjelder også for biodrivstoff som skal regnes med for å oppfylle dette kravet.

For mer informasjon om bærekraftskriteriene se faktanotat om biodrivstoff: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2007/mai/fakta....

Bærekraftskriteriene stiller krav til reduksjon i klimagassutslipp for biodrivstoffet som tas i bruk, sammenlignet med en fossil referanseverdi. I vedlegg V del D til fornybardirektivet er det oppgitt standardverdier for ulike produksjonsprosesser og råstoff med hensyn på dyrking, prosessering transport og distribusjon. Dersom produksjonen av biodrivstoffet ikke medfører direkte arealbruksendringer, kan standardverdiene fra direktivet legges til grunn for beregning av oppfyllelse av kravet til klimagassreduksjon. Produsenter kan også velge å benytte reelle verdier for utslipp.

Standardverdiene som er oppgitt i fornybardirektivet gir biodiesel fra raps totalt sett en klimagassreduksjon på 45 % sammenlignet med den fossile referanseverdien, jf. vedlegg V del A til fornybardirektivet. Fra og med 1. januar 2018 ble kravet til klimagassreduksjon i bærekraftskriteriene skjerpet fra 35 til 50 %, sammenlignet med den fossile referanseverdien. Som en følge av dette må det heretter oppgis reelle verdier for utslippsreduksjoner for at biodiesel fra raps skal kunne oppfylle bærekraftskriteriene.

Kroatias rapport dokumenterer at den kroatiske produksjonen av canolaolje fra raps gir en klimagassbesparelse som tilsvarer mer enn 50 % og at disse produktene dermed oppfyller bærekraftskriteriene. I denne rettsakten godkjenner Kommisjonen Kroatias rapport. Kommisjonen anser det som i tråd med fornybardirektivet at Kroatia rapporterer på verdier som er spesifikke for de ulike delstatene.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten må tilføyes i EØS-henvisningene i produktforskriften. Det trengs ikke andre forskriftsendringer. Høring er vurdert som åpenbart unødvendig.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Godkjenningen av denne rettsakten viderefører dagens praksis. Rapporten dokumenterer at produktene fra Kroatia fremdeles oppfyller bærekraftskriteriene også etter innskjerpingen. Gjennomføring av rettsakten blir derfor ansett som å ikke ha konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren. Notatet er ikke forelagt spesialutvalg for miljø for behandling fordi eventuelle endringer i norsk regelverk er ansett som minimale, og det er difor ikke ansett som nødvendig å foreligge notatet for spesialutvalget for klarering.

Vurdering
Rettsakten er vurdert som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten trådte i kraft i EU 12. juni 2018. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EEA Joint Committe Decision (JCD) No 16/2019 av 8. februar 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
18.05.2018
Anvendelsesdato i EU
11.06.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.11.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018D0749
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro