Fôrmiddelkatalogen: endringer

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2017/1017 av 15. juni 2017 om endring av forordning (EU) nr. 68/2013 om fôrmiddelkatalogen

Commission Regulation (EU) 2017/1017 of 15 June 2017 amending Regulation (EU) No 68/2013 on the Catalogue of feed materials

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.2.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.12.2017)

Sammendrag av innhold
Fôrmiddelkatalogen inneholder navn på fôrmidler, beskrivelse av dem og krav til obligatoriske opplysninger ved merking og omsetning. Det er forordning (EF) nr. 767/2009 om merking og omsetning av fôrvarer som krever at det skal etableres en katalog over fôrmidler som omsettes i EU. Det er ikke krav om å bruke katalogen, men benyttes fôrmiddelnavnene katalogen inneholder, kreves det at fôrmiddelet skal svare til beskrivelsen i katalogen, og de obligatoriske opplysningene ved merking skal oppgis. Fordelen med å benytte betegnelsene i fôrmiddelkatalogen er at det bidrar til felles forståelse av produktene mellom aktørene i verdikjeden for fôr.

Katalogen inneholder innledningsvis en ordliste som forklarer prosesser/behandlingsmåter fôrmidlene har gjennomgått, for eksempel tørking, maling, pressing osv. og navnet på produktet etter prosesseringen. Det er foreslått å inkludere tre nye prosesser: separering av oljer ved hjelp av kjøling (winterisation), sonikering ved hjelp av ultralyd, og mekanisk fjerning av emballasje fra matvarer. Videre består den av en ikke uttømmende liste over de viktigste fôrmidlene, inndelt i kapitler som korn, oljevekster mv. Her er det inkludert 34 nye fôrmidler. Bla. er sjøstjernemel kommet inn i kategori 10. Fisk, andre akvatiske dyr og deres produkter.

Det er gjort endringer i navnet på kategori 12, som omhandler fermenterte produkter. Beskrivelsen av denne kategorien er også endret. Navnet på denne kategorien er endret fra "Fermentering (av) produkter fra mikroorganismer" til «Produkter og biprodukter fremstilt ved fermentering ved hjelp av mikroorganismer, som er inaktivert og resulterer i fravær av levende mikroorganismer". Denne kategorien inkluderer produkter som naturlig inneholder mikroorganismer, hvor mikroorganismen ikke er forbundet med fôrmidlets funksjon. Eksempler på slike fôrmidler er bakterieprotein, gjær fra ølproduksjon og biprodukter fra bakteriologisk fremstilling av aminosyrer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 2. april 2011 nr 360 om merking og omsetning av fôrvarer.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er positivt at fôrmiddelkatalogen oppdateres og utvides med nye fôrmidler som er relevante i dag. Når man bruker betegnelsene i katalogen skal man merke med de opplysningene som katalogen beskriver. Når fôrkatalogen utvides med flere fôrmidler vil det gi lik merking av flere fôrmidler, som er positivt for brukerne av fôrmidlene, og brukere av fôrblandinger hvor fôrmidlene inngår.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 15.12.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.12.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
15.06.2017
Anvendelsesdato i EU
21.07.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 57, 30.8.2018, p. 232-303
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.10.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
15.12.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
16.12.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
16.12.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.02.2018
Anvendes fra i Norge
02.02.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R1017
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro