Forlenget godkjenning av visse virksomme stoffer i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2016 av 17. november 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder forlengelse av godkjenningsperiodene for de virksomme stoffene acetamiprid, benzosyre, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxykarbazon, propyzamid, propiconazol, pseudomonas klororafisstamme: MA 342, pyraclostrobin, quinoxyfen, thiacloprid, thiram, ziram og zoxamid

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2016 of 17 November 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances acetamiprid, benzoic acid, flazasulfuron, mecoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazon, propyzamide, propiconazole, Pseudomonas chlororaphis Strain: MA 342, pyraclostrobin, quinoxyfen, thiacloprid, thiram, ziram, zoxamide

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 11.7.2017

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.8.2017)

Sammendrag av innhold
Godkjenningen av de aktive stoffene benzosyre, flazasulfuron, mecoprop P, mesosulfuron, propineb, propoxycarbazon, propyzamid, propiconazole, pyraclostrobin, og zoxamide utløper 31.01.2017 og godkjenningen av de aktive stoffene acetamiprid, mepanipyrim, pseudomonas chlororaphis strain: MA 342, quinoxyfen, thiacloprid, thiram og ziram utløper den 30.04.17. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012 kommet søknader om fornyet oppføring på listen over godkjente aktive stoffer. Vurderingen av stoffene har blitt ytterligere forsinket av grunner som søkere ikke har noen innflytelse over, og det er sannsynlig at godkjenningen vil utløpe før revurderingen er ferdigstilt og vedtak kan fattes for å fornye dem. Det er derfor besluttet å forlenge godkjenningen. Noen av stoffene har fått forlenget godkjenningen til 31.1.18, og noen til 30.4.18. Vurderingen av stoffene vil bli gjort etter kriteriene i forordning (EU) 1107/2009 i henhold til EUs revurderingsprogram AIR-3 og AIR-4. Det aktive stoffet mecoprop, som også er del av disse revurderingsprogrammene, er ikke en del av denne listen fordi det ikke er kommet inn søknad om fornyelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Dersom preparater søkes godkjent i Norge vil saksbehandlingen dekkes av gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Følgende stoffer er godkjent som plantevernmiddel i Norge: Mekoprop-P, mepanipyrim, mesosulfuron, propoxycarbazon, propiconazole, pyraclostrobin, tiakloprid, tiram (dispensasjon) og zoksamid.

Status
Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen 07.07.2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.10.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
17.11.2016
Anvendelsesdato i EU
08.12.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
12.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
10.07.2017
Anvendes fra i Norge
10.07.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R2016
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro