Forlenget godkjenning av visse aktive stoffer i plantevernmidler (2,5-diklorbenzosyremetylester m.fl.)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/708 av 5. mai 2022 om endring av gjennomføringsforordning (EF) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene 2,5-diklorbenzoesyremetylester, eddiksyre, aklonifen, aluminiumammoniumsulfat, aluminiumfosfid, aluminiumsilikat, beflubutamid, bentiavalikarb, boskalid, kalsiumkarbid, kaptan, cymoksanil, dimetomorf, dodemorf, etefon, etylen, ekstrakt av Melaleuca, restmengder fra destillasjon av fett, fettsyrer C7-C20, fluoksastrobin, flurokloridon, folpet, formetanat, gibberellinsyre, gibberelliner, hydrolyserte proteiner, jernsulfat, magnesiumfosfid, metam, metamitron, metazaklor, metribuzin, milbemektin, fenmedifam, pirimifosmetyl, planteoljer/nellikolje, planteoljer/rapsolje, planteoljer/grønnmynteolje, propamokarb, prokvinazid, protiokonazol, pyretriner, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse/sauefett, s-metolaklor, rettkjedede sommerfuglferomoner, sulkotrion, tebukonazol og urea

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/708 of 5 May 2022 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances 2,5-dichlorobenzoic acid methylester, acetic acid, aclonifen, aluminium ammonium sulphate, aluminium phosphide, aluminium silicate, beflubutamid, benthiavalicarb, boscalid, calcium carbide, captan, cymoxanil, dimethomorph, dodemorph, ethephon, ethylene, extract from tea tree, fat distilation residues, fatty acids C7 to C20, fluoxastrobin, flurochloridone, folpet, formetanate, gibberellic acid, gibberellins, hydrolysed proteins, iron sulphate, magnesium phosphide, metam, metamitron, metazachlor, metribuzin, milbemectin, phenmedipham, pirimiphos-methyl, plant oils/clove oil, plant oils/rape seed oil, plant oils/spear mint oil, propamocarb, proquinazid, prothioconazole, pyrethrins, quartz sand, fish oil, repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat, S-metolachlor, Straight Chain Lepidopteran Pheromones, sulcotrione, tebuconazole and urea

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.12.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.6.2022)

Sammendrag av innhold
De femti aktive stoffene som omfattes av forordningen, er fra tidligere godkjent som aktive stoffer til bruk i plantevernmidler. Utløpsdatoen for disse godkjenningene er alle innenfor perioden 31. april - 31. august 2022. Det er for alle stoffene kommet søknader om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. Vurderingen av søknadene har blitt forsinket av grunner som søkerne ikke har noen innflytelse over. Opprinelige godkjenninger ville utløpt før revurderingene var ferdigstilt, og vedtak kunne fattes for eventuelt å fornye dem.

Gjennom denne forordningen er det er derfor besluttet å forlenge godkjenningene for hver av stoffene med ett år, dvs. fram til tilsvarende datoer i perioden 31. mai - 31. august 2023.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler, blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv 91/414/EØF, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) nr. 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisikostoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listene endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge, må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med noen av de aktive stoffene søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i "Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Flere av de aktive stoffene (eddiksyre, aklonifen, etefon m.fl.) inngår i plantevernmidler som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 10. mai 2022.

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
21.04.2022
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.05.2022
Anvendelsesdato i EU
30.05.2022

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
28.09.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
09.12.2022
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
10.12.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.12.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
12.12.2022
Anvendes fra i Norge
12.12.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32022R0708
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro