Forlengelse av konkurranserettsreglene for maritime linjekonsortier

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) 2020/436 av 24. mars 2020 om endring av forordning (EF) nr. 906/2009 med hensyn til forordningens anvendelsesperiode

Commission Regulation (EU) 2020/436 of 24 March 2020 amending Regulation (EC) No 906/2009 as regards its period of application

Siste nytt

Notat om planlagt evaluering med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 9.8.2022 med tilbakemeldingsfrist 3.10.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.6.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonsforordning (EU) 2020/436 av 24. mars 2020 forlenger forordning (EF) nr. 906/2009 om anvendelse av traktatens artikkel 81 nr. 3 på visse kategorier av avtaler, beslutninger og samordnet praksis mellom rederier som driver linjefart (gruppefritak for konsortier) frem til 25. april 2024. Gruppefritaket fra 2009 er forlenget én gang tidligere, ved Kommisjonforordning (EU) nr. 697/2014.

Gruppefritaket gir konsortier med en samlet markedsandel som ikke overstiger 30 %, lov til å inngå samarbeidsavtaler om levering av felles godstransporttjenester. Aktørene har ikke adgang til å samarbeide om priser, markedsdeling eller kapasitetsbegrensninger (med unntak av kapasitetsbegrensninger som følge av fluktuering i tilbud eller etterspørsel). Kommisjonens vurdering er at de forhold som begrunnet vedtakelse av gruppeunntaket for linjekonsortier i 2009, fremdeles gjør seg gjeldende. Slike samarbeidsavtaler gjør det vanligvis mulig for rederier som driver linjefart, å rasjonalisere virksomheten, å oppnå stordriftsfordeler og bedre utnyttelse av fartøyer. Deler av disse besparelsene forventes å tilflyte kundene som følge av konkurrensen mellom medlemmene av samme konsortium (intern konkurranse), supplert med markedsandelsterskelen på 30 % som sikrer at det opprettholdes tilstrekkelig konkurranse utenfor hvert enkelt konsortium (ekstern konkurranse). For å oppnå en slik omkostningseffektivitet, er det nødvendig at konsortieavtalene oppfyller betingelsene i forordning (EF) nr. 906/2009. Kommisjonen uttaler at det ikke finnes noen andre, mindre inngripende former for samarbeid mellom containerlinjerederier som kan gi de samme fordeler.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gruppeunntaket er gjennomført i norsk rett ved forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. § 7. Forlengelse av gruppefritaket krever følgelig endring av ovennevnte forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forlengelse av gruppeunntaket vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen vedlegg XIV. Forordningen vil inkorporeres i norsk rett ved endring av forskrift 21. desember 2011 nr. 1518 om gjennomføring av konkurransereglene i EØS-avtalen mv. § 7.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2020
Anvendelsesdato i EU
14.04.2020
Hjemmel eller endrer
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
14.07.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.07.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
31.10.2020
Anvendes fra i Norge
31.10.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0436
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro