Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/549 av 8. april 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol og thifensulfuron-metyl

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/549 of 8 April 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-methyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozine, thiabendazole and thifensulfuron-methyl

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 18.5.2016)

Sammendrag av innhold
Godkjenningen for de virksomme stoffene bentazon, cyhalofopbutyl, diquat, famoxadon, flumioxazin, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-metyl), metalaxyl-M, picolinafen, prosulfuron, pymetrozin, thiabendazol og thifensulfuron-metyl utløper 30. juni 2016. Godkjenning av disse stoffene har tidligere blitt forlenget ved forordning (EU) 2015/1885. Der er i henhold til artikel 4 i forordning (EU) nr. 1141/2010 (4) kommet søknader om fornyet oppføring på listen over godkjente aktive stoffer i vedlegg I til Rådets direktiv 91/414/EØF for disse stoffene. Vurderingen av stoffene har blitt ytterligere forsinket av grunner som søkere ikke har noen innflytelse over, og det er sannsynlig at godkjenningen vil utløpe før vedtak er gjort for å fornye dem . Det er derfor besluttet å forlenge godkjenningen. Vurderingen av stoffene vil bli gjort etter kriteriene i forordning (EU) 1107/2009, men i henhold til EUs revurderingsprogram AIR2 som er hjemlet i direktiv 91/414.

Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring av plantevernmidler (Innlemmet i EØS-avtalen). Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes. Søknader om nye stoffer som ble sendt inn før 14. juli 2011 vurderes etter de gamle reglene.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring av forskrift om plantevernmidler ved at listen over godkjente aktive stoff blir oppdatert.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at virksomme stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike virksomme stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det virksomme stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for handelsforenklinger og funnet relevant og akseptabel

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Andre opplysninger
Bentazon, dikvat, metalaxyl-M og thifensulfuron-metyl finnes i godkjente preparat på det norske markedet.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Rettsakten er drøftet i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation" og vedtatt. Rettsakten ble publisert i Official Journal of the European Union 9.4.2016. Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
08.03.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
08.04.2016
Anvendelsesdato i EU
29.04.2016

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 87, 20.12.2018, p. 267-269
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.10.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
02.12.2016
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.12.2016
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.12.2016

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
06.12.2016
Anvendes fra i Norge
06.12.2016

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R0549
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro