Forlengelse av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (aluminiumammoniumsulfat m.fl.)

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2020/1160 av 5. august 2020 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperiodene for de aktive stoffene aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, blodmel, kalsiumkarbonat, karbondioksid, ekstrakt fra teplante, restmengder fra destillasjon av fett, fettsyrer C7 til C20, hvitløksekstrakt, gibberellinsyre, gibberelliner, hydrolyserte proteins, jernsulfat, kieselgur (diatoméjord), planteoljer / rapsolje, natriumhydrogenkarbonat, kvartssand, fiskeolje, repellenter (lukt) av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse / sauefett, rettkjedede sommerfuglferomoner, tebukonazol og urea

Commission Implementing Regulation (EU) 2020/1160 of 5 August 2020 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval periods of the active substances aluminium ammonium sulphate, aluminium silicate, blood meal, calcium carbonate, carbon dioxide, extract from tea tree, fat distillation residues, fatty acids C7 to C20, garlic extract, gibberellic acid, gibberellins, hydrolysed proteins, iron sulphate, kieselgur (diatomaceous earth), Plant oils / rape seed oil, potassium hydrogen carbonate, quartz sand, fish oil, repellents by smell of animal or plant origin/ sheep fat, Straight Chain Lepidopteran Pheromones, tebuconazole and urea

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 6.8.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Del A i bilaget til Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 indeholder en liste over de aktivstoffer, der betragtes som godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1107/2009.

(2) Ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2017/195 blev godkendelsesperioderne for aktivstofferne aluminiumammoniumsulfat, aluminiumsilikat, blodmel, calciumcarbonat, carbondioxid, ekstrakt af tetræ, fedtdestillationsrester, fedtsyrer C7-C20, hvidløgsekstrakt, gibberellinsyre, gibberellin, hydrolyserede proteiner, jernsulfat, kiselgur (diatoméjord), planteolier/rapsolie, kaliumhydrogencarbonat, kvartssand, fiskeolie, repellenter (lugt), vegetabilske eller animalske/fårefedt, ligekædede sommerfugleferomoner, tebuconazol og urea forlænget til den 31. august 2020, og ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/707 blev godkendelsesperioden for aktivstoffet tebuconazol forlænget til den 31. august 2020.

(3) Der er i overensstemmelse med Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 844/2012 indgivet ansøgninger om fornyelse af godkendelsen af disse stoffer.

(4) Da vurderingen af alle disse stoffer er blevet forsinket af årsager, som ansøgerne ikke har indflydelse på, kan godkendelserne af de pågældende aktivstoffer forventes at udløbe, inden der er truffet beslutning om at forny dem. Det er derfor nødvendigt at forlænge deres godkendelsesperioder.

(5) I tilfælde, hvor en forordning skal vedtages, hvis godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof ikke fornyes, fordi godkendelseskriterierne ikke er opfyldt, bør udløbsdatoen fastsættes til den dato, der var gældende inden nærværende forordning blev vedtaget eller datoen for ikrafttrædelsen af den forordning, hvorved godkendelsen af aktivstoffet ikke fornyes. Hvis der skal vedtages en forordning, hvorved godkendelsen af et i nærværende forordnings bilag omhandlet aktivstof fornyes, bør afhængigt af omstændighederne den tidligst mulige anvendelsesdato fastsættes.

(6) Da godkendelserne af aktivstofferne udløber den 31. august 2020, bør denne forordning træde i kraft snarest muligt.

(7) Gennemførelsesforordning (EU) nr. 540/2011 bør derfor ændres.

(8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
05.08.2020
Anvendelsesdato i EU
07.08.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet