Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1056 av 29. juni 2016 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 vedrørende forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet glyfosat

Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1056 of 29 June 2016 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval period of the active substance glyphosate

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 16.2.2017

Etter at EU-landenes regjeringer ikke greide å samle seg i synet på fortsatt bruk av sprøytemidlet glyfosat, har Kommisjonen forlenget godkjenning av det aktive stoffet i påvente av en rapport fra EUs kjemikaliebyrå, maksimalt inntil utløpet av 2017. Glyfosat er mest kjent i Norge under merkenavnet Roundup.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.2.20176)

Sammendrag av innhold
Glyfosat får forlenget godkjenning som aktivt stoff som kan inngå i plantevernmiddel for en kortere periode. Datoen for utløpet av godkjenningen settes til seks måneder etter at kommisjonen mottar uttalelse om stoffet fra EUs kjemikalivurderingsbyrå (ECHA), men ikke senere enn 31. desember 2017. Bakgrunnen for forlengelsen er at godkjenningen i EU skulle utløpe 1. juli 2016 og det var behov for lengre tid til å vurdere stoffet før endelig konklusjon. Stoffet er på liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011 (innlemmet i EØS-avtalen). A-listen inneholder stoffer, som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, og B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket eller etter en overgangsløsning. Revurderingen av glyfosat vil gjøres etter kriteriene i forordning (EU) 1107/2009, men i henhold til EUs revurderingsprogram AIR2 som er hjemlet i direktiv 91/414.

Merknader
Listen over godkjente aktive stoffer til bruk i plantevernmiddel er gitt som en egen forordning, men de aktive stoffene er godkjent i medhold med kravene i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1107/2009 (innlemmet i EØS-avtalen) om markedsføring av plantevernmidler. Listen over aktive stoffer ble videreført fra EUs tidligere regelverk på plantevernmiddel direktiv 91/414. Stoff som er på listen skal etter hvert revurderes etter de nye strengere reglene i forordning 1107/2009. EU har et eget program med planer om når det enkelte aktive stoffet skal revurderes.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det at aktive stoffer legges til eller fjernes fra listen, eller at vilkårene for dem endres, kan få betydning både for myndigheter og private i Norge dersom preparater som inneholder slike aktive stoffer blir søkt markedsført og godkjent i Norge. EUs godkjenning av plantevernmidler er imidlertid en trinnvis prosess. Først vurderes det aktive stoffet på fellesskapsnivå. Deretter vurderes det aktuelle preparatet med ett medlemsland som saksbehandler, og til slutt gjøres det en nasjonal vurdering og godkjenning basert på det saksbehandlende landets rapport. Det er den trinnvise vurderingsprosessen, der det er den nasjonale vurderingen og godkjenningen som til sist får betydning for hvilke preparater som tillates i Norge og til hvilke bruksområder de blir tillatt brukt. Kostnader ved denne prosessen er beskrevet i omtalen av hovedforordningen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.
Vurdering

Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten: Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: "Phytopharmaceuticals - Legislation"

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er tatt inn i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.06.2016
Anvendelsesdato i EU
01.07.2016
Opphører å gjelde
31.12.2017
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 10, 7.2.2019, p. 781-783
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
03.02.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.02.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.02.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.02.2017
Anvendes fra i Norge
14.02.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32016R1056
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro