Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac i plantevernmidler

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1916 av 6. desember 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 med hensyn til forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet bispyribac

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1916 of 6 December 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the extension of the approval period of the active substance bispyribac

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 13.5.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.6.2019)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet bispyribac er fra tidligere godkjent som aktivt stoff til bruk i plantevernmidler. Nåværende godkjenning utløper 31. juli 2021. Det er i henhold til forordning (EU) nr. 844/2012 kommet søknad for dette stoffet om fornyet oppføring på listen over godkjente stoffer i forordning (EU) nr. 540/2011. Vurderingen av søknaden har blitt forsinket av grunner som søkeren ikke har noen innflytelse over, og det er sannsynlig at gjeldende godkjenning vil utløpe før revurderingen er ferdigstilt og vedtak kan fattes for eventuelt å fornye den.

EU har fastsatt et arbeidsprogram hvor det er gitt retningslinjer for prioritering av behandlingen av stoffer som er søkt regodkjent. Grunnlaget for prioriteringene er blant annet hensynet til risiko for helse og miljø. Det aktive stoffet bispyribac er ikke gitt særskilt prioritet i denne sammenheng, og det er derfor besluttet å forlenge godkjenningen for dette stoffet med to år, dvs. til 31. juli 2023.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for virksomheter eller for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger
Bispyribac inngår ikke i plantevernmiddel som er på markedet i Norge.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 7. desember 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
06.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
06.12.2018
Anvendelsesdato i EU
27.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
06.03.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
08.05.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.05.2019
Anvendes fra i Norge
09.05.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R1916
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro