Fôring av dyr: tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (endring)

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2005 av 5. august 2005 om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 999/2001 angående fôring av dyr

Commission Regulation (EC) No 1292/2005 of 5 August 2005 amending Annex IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards animal nutrition

Siste nytt

Sak om mangelfull gjennomføring i norsk rett åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 13.12.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer vedlegg IV i TSE-forordningen. Det er gjort følgende endringer i fôringsforbudet:

• Etter risikovurdering kan den enkelte medlemsstat tillate at det til fôring av produksjonsdyr benyttes rotvekster forurenset med benfragmenter. Fôrvare med innhold av slike forurensede rotvekster kan også tillates. Ved vurderingen skal det tas hensyn til mengde, mulig kilde til forurensningen (for eksempel smågnagere eller fugler) og endelig destinasjon/bruk av fôret.
• Det tillates at blodprodukter fra ikke-drøvtyggere benyttes til fôring av andre produksjonsdyr enn drøvtyggere.
• Det tillates at hydrolyserte proteiner fremstilt av huder og skinn fra drøvtyggere brukes som fôr til produksjonsdyr (inklusiv drøvtyggere).

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forbygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE), i forskrift 7. november 2002 nr. 1290 om fôrvarer og i forskrift 22. desember 2000 nr. 1416 om forbud mot bruk av foredlede animalske proteiner i fôr til produksjonsdyr. Den må også gjennomføres som norsk forskrift.

Administrative konsekvenser
Ingen, da prøvetaking gjøres samtidig med de inspeksjoner som utføres i henhold til de faste tilsynsplaner for fôrvarer.

Økonomiske konsekvenser
Blodprodukter skal undersøkes for eventuell forekomst av blodprotein fra drøvtyggere. Dette vil medføre ekstra analysekostnader i forbindelse med de prøver som utføres i henhold til våre EØS-forpliktelser. Elisa-testing er forholdsvis kostbart (ca. kr 800,- per prøve), men undersøkelse etter PCR metode kan kanskje utføres rimeligere. Antall prøver av miljøfôr er årlig i størrelsesorden 20-25. Det tas omtrent 800 prøver av fiskefôr årlig. Dersom samtlige prøver av miljøfôr og 5% av fiskefôrprøvene undersøkes med Elisa-test vil den ekstra analysekostnaden bli ca. kr 50.000,-.

Vurdering
Industrien har uttalt at de er positive til at blodprodukter kan anvendes. Cost-benefit til linjedeling av blodinnsamling på slakteri må vurderes for den enkelte bedrift.

Mattilsynet antar at ved å tillate - etter en risikovurdering - bruk av fôrvare med forurensning av benfragmenter, vil dette kunne være et argument for å oppheve det i EU gjeldende forbudet mot bruk av fiskemel til drøvtyggere.

Det er bekreftet at ved å innføre de tiltak som vedtak 2003/328/EF krever, frem til 31. oktober 2006, kan det forventes å tillate bruk av kjøkkenavfall fra restauranter/storhusholdninger som råvare for våtfôr (miljøfôr) til gris. Blodprodukter av griseblod er en betydningsfull råvare til slik fôrvare, både som proteinkilde og som stabilisator. Blodprodukter omfattes ikke kannibalismeforbudet i artikkel 22 til forordning (EF) nr. 1774/2002 og vil også kunne anvendes til andre fôrvarer enn våtfôr.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
05.08.2005
Anvendelsesdato i EU
01.09.2005

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 63, 26.11.2009, p. 90-98
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
23.09.2006
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.04.2010
Anvendes fra i Norge
01.05.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32005R1292
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro