Foring av åtselsetende fugler i Italia og Hellas med animalske biprodukter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/780/EU av 16. desember 2010 som endrer vedtak 2003/322/EF angående visse arter av åtselsetende fugler i Italia og Hellas som kan fores med visse animalske biprodukter

Commission Decision 2010/780/EU of 16 December 2010 amending Decision 2003/322/EC as regards certain species of necrophagous birds in Italy and Greece to which certain animal by-products may be fed

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 17.12.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I Kommissionens beslutning 2003/322/EF af 12. maj 2003 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 for så vidt angår fodring af visse ådselædende fugle med kategori 1-materiale er der fastsat betingelser for visse medlemsstaters tilladelse til at fodre truede eller beskyttede arter af åd- selædende fugle.

(2) Ved nævnte beslutning er der fastsat en liste over medlemsstater, der har tilladelse til at benytte sig af den mulighed; det er fastsat, hvilke arter af ådselædende fugle der må fodres med kategori 1-materiale, og der er fastsat nærmere bestemmelser om, hvordan fodring skal foregå.

(3) Grækenland og Italien har anmodet om en udvidelse af listen over arter på deres respektive områder, som kan fodres med kategori 1-materiale. Begge lande har fremsendt tilfredsstillende oplysninger om forekomsten af de pågældende arter på deres respektive områder.

(4) Fodring af de anførte arter med dyrekroppe bør fortsat ske i overensstemmelse med gennemførelsesbestemmelserne i beslutning 2003/322/EF. Disse regler er indført af hensyn til biodiversiteten under hensyntagen til visse truede eller beskyttede arters særlige ædemønstre i deres naturlige habitat. Fodring med kroppe ifølge sådanne regler udgør dog ikke en alternativ bortskaffelsesmetode i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002.

(5) Beslutning 2003/322/EF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6) Foranstaltningerne i denne afgørelse er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
16.12.2010
Anvendelsesdato i EU
06.01.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet