Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: oppdatert produktliste

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/18/EU av 29. januar 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte produkter

Commission Directive 2014/18/EU of 29 January 2014 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 21.3.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Ved endringsdirektiv 2014/18/EU erstattes, for fjerde gang, vedlegget d.v.s. listen over forsvarsrelaterte produkter til direktiv 2009/43/EF ICT-direktivet. Vedlegget erstattes rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT-direktivet. Dette direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte produkter innenfror EU/EØS området under gjeldende nasjonal politikk og de lisensieringsprosedyrer som er nedfelt i ICT-direktivet selv.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning
ICT-direktivet er innlemmet i EØS avtalen og innsrbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013. Listen over forsvarsrelaterte produkter er vedlegg I til forskriften.

Rettslige konsekvenser
Listen over forsvarsrelaterte produkter må innarbeides som nytt vedlegg I til forskrift nevnt over.

Økonomiske konsekvenser
Rettsakten år rettsakten ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for offentligemyndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet behandles i spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering
Endringsdirektivet medfører ingen substansendringer ift. ICT-direktivet.

Status
Endringsdierktivet ble vedtatt av kommisjonen 29. januar 2014 og erstatter vedlegg til ICT-direktivet (2009/43/EF). Det forutsettes at medlemsstatene iverksetter direktivet innen 17. mai 2014.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.01.2014
Gjennomføringsfrist i EU
12.05.2014
Anvendelsesdato i EU
17.05.2014
Hjemmel eller endrer
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.07.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
25.09.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
26.09.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
26.09.2014

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0018
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro