Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF av 6. mai 2009 om forenkling av vilkårene for overføring av forsvarsrelaterte varer i Fellesskapet

Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community

Siste nytt

Høring om utfyllende norsk gjennomføring igangsatt av Utenriksdepartementet 22.1.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.2.2013)

Sammendrag av innhold
ICT-direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte varer innenfor EU/EØS-området mellom bedrifter som er sertifisert av sine rette myndigheter. Direktivet gjelder ikke for varer i transitt til mottakere utenfor EU/EØS-området. Enhver leveranse av forsvarsrelaterte varer mellom EU/EØS-land skal være gjenstand for forhåndsgodkjenning gjennom generelle, globale eller individuelle eksportlisenser. Direktivet gir detaljert beskrivelse av de tre lisensformatene.

Generelle lisenser kan gis til forhåndssertifiserte bedrifter for leveranser av nærmere angitte militære varer til samarbeidsbedrifter som likeledes er sertifisert av myndighetene i det aktuelle EU/EØS-mottakerlandet. Det er opp til det eksporterende lands myndigheter å avgjøre når en generell lisens kan tas i bruk. Gyldigheten på generelle lisenser skal ikke overstige fem år. Bedrifter som blir sertifisert vil publiseres etter nærmere regler. Sertifisering av bedrifter forutsetter innhenting av forsikringer om etterlevelse fra bedriftene og mulighet for etterkontroll.

Globale lisenser skal utstedes etter søknad fra en bedrift om å få utføre nærmere angitte forsvarsrelaterte varer til en identifisert mottaker i EU/EØS-området. Den globale lisensen skal gis med en gyldighet på tre år.

Individuelle lisenser brukes når eksportlandets myndigheter mener at en utførsel er særlig følsom, for eksempel at det dreier seg om stridsvåpen eller ammunisjon. Individuelle lisenser gis for en spesifikk utførsel av spesifiserte varer til en identifisert sluttbruker, og skal kun være gyldig for den ene utførselen.

Det eksporterende lands myndigheter kan kreve sluttbrukerforsikringer eller sluttbrukersertifikat.

Merknader
Direktivet er hjemlet i EF-traktaten artikkel 95 (indre marked), tilsvarende Traktaten om Den europeiske unions virkemåte (TEUV) artikkel 114. Direktivet er fra EU-siden angitt som EØS-relevant. Handel med forsvarsrelaterte produkter er i norsk rett regulert i eksportkontrolloven og gjennomføringsforskrift til denne.

Hensikten med direktivet er å styrke EU/EØS-landenes konkurransevilkår når det gjelder handel og samarbeid om forsvarsmateriell i tråd med prinsippene for det interne marked, men uten å berøre det grunnleggende prinsippet om nasjonal myndighet i slike saker. Bakgrunnen er bl.a. forskjeller når det gjelder behandlingstiden av søknader om eksportlisens mellom EU/EØS. Forenklede krav og vilkår skal sikre bedriftene mest mulig likebehandling og forutsigbarhet i lisensieringen av militære varer, med sikte på like konkurransevilkår. EU/EØS-landenes rett under EF-traktatens artikler 30 og 296, tilsvarende TEUV artikler 36 og 346 jf. EØS-avtalen artikler 13 og 123, til å utøve nasjonal eksportkontroll, berøres ikke.

Den generelle lisenstypen representerer et nytt konsept. Det pågår et arbeid i EU for å utvikle et felles "sertifiseringssystem", dvs. kriterier for sertifiseringen. EØS-landene vil bli assosiert med dette arbeidet så snart de har bekreftet formelt at de vil implementere direktivet i nasjonalt regelverk og praksis.

Gjennomføring av direktivet anses ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet er behandlet i EØS-spesialutvalget for handelsforenklinger gjennom skriftlig prosedyre.

Status
Direktivet ble vedtatt gjennom medbestemmelsesprosedyren og publisert i Official Journal 10.juni 2009. I direktivets artikkel 18 heter det at medlemsstatene innen 30.juni 2011 skal vedta og publisere nasjonale lover, forskrifter og administrative regler som er nødvendige for å etterleve direktivet. Direktivet får anvendelse f.o.m. 30.juni 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.12.2007
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
06.06.2009
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2011
Anvendelsesdato i EU
30.06.2012
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 152-162
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.06.2013
Anvendes fra i Norge
10.06.2013
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009L0043
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro