Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2017/433 av 7. mars 2017 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte produkter

Commission Directive (EU) 2017/433 of 7 March 2017 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 7.7.2017 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.3.2019)

Sammendrag av innhold
Ved endringsdirektiv 2017/433 (EU) erstattes, for syvende gang, vedlegget d.v.s listen over forsvarsrelaterte produkter til direktiv 2009/43/EF, ICT- direktivet. Vedlegget erstattes rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT-direktivet. Dette direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte produkter innenfor EU/EØS området under gjeldende nasjonal politikk og de lisensieringsprosedyrer som er nedfelt i ICT-direktivet selv.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning
ICT-direktivet er innlemmet i EØS avtalen og innarbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013. Listen over forsvarsrelaterte produkter er vedlegg I til forskriften.

Rettslige konsekvenser
Listen over forsvarsrelaterte produkter må innarbeides som nytt vedlegg I til forskrift som nevnt over.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyre og blir derfor ikke behandlet i spesialutvalget for indre marked.

Vurdering
Endringsdirektivet innebærer ingen substansendringer ift. ICT direktivet

Status
Endringsdirektivet forutsetter at medlemsstatene iverksetter innen 22. juni 2017.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.03.2017
Gjennomføringsfrist i EU
15.06.2017
Anvendelsesdato i EU
22.06.2017

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.05.2017
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.07.2017
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.07.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017L0433
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro