Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2014/108/EU av 12. desember 2014 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF mht. listen over forsvarsrelaterte produkter

Commission Directive 2014/108/EU of 12 December 2014 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 10.07.2015 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 07.01.2015)

Sammendrag av innhold
Ved endringsdirektiv 2014/108/EU erstattes, for femte gang, vedlegget d.v.s listen over forsvarsrelaterte produkter til direktiv 2009/43/EF ICT- direktivet. Vedlegget erstattes rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT-direktivet. Dette direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte produkter innenfor EU/EØS området under gjeldende nasjonal politikk og de lisensieringsprosedyrer som er nedfelt i ICT-direktivet selv.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning
ICT-direktivet er innlemmet i EØS avtalen og innarbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013. Listen over forsvarsrelaterte produkter er vedlegg I til forskriften.

Rettslige konsekvenser
Listen over forsvarsrealterte produkter må innarbeides som nytt vedlegg I til forskrift nevnt over.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten omfattes av hurtigprosedyren og behandles ikke i spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering
Endrtingsdirektivet medfører ingen substansendringer ift. ICT-direktivet.

Status
Endringsdirektivet ble vedtatt av kommisjonen 12. desember 2014 og erstatter vedlegg til ICT-direktivet (2009/43/EF). Det forutsettes at medlemsstatene iverksetter direktivet innen 16 mars 2015.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
12.12.2014
Gjennomføringsfrist i EU
16.03.2015
Anvendelsesdato i EU
24.03.2015

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 22.3.2018, p. 41-43
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.05.2015
Vedtatt i EØS-komiteen
10.07.2015
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.07.2015
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014L0108
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro