Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr innen EU: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsdirektiv 2010/80/EU av 22. november 2010 som endrer europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF når det gjelder listen over forsvarsrelaterte produkter

Commission Directive 2010/80/EU of 22 November 2010 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 14.6.2013

EØS-komiteen vedtok 14. juni 2013 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktiv fra 2009 som skal styrke EU/EØS-landenes konkurransevilkår når det gjelder handel og samarbeid om forsvarsmateriell i tråd med prinsippene for det interne marked. Direktivet omfatter forsvarsrelaterte produkter som er oppført på EUs felles liste over militært utstyr.

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 26.3.2013)

Sammendrag av innhold
Ved endringsdirektiv 2010/80/EU erstattes, for første gang, vedlegget d.v.s. listen over forsvarsrelaterte varer til direktiv 2009/43/EF ICT- direktivet. Vedlegget vil bli erstattet rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over forsvarsrelaterte varer setter rammen for hva som omfattes av ICT-direktivet. Dette direktivet åpner for forenkling av regler og vilkår for leveranser av forsvarsrelaterte varer innenfor EU/EØS-området under gjeldende nasjonal politikk og de lisensieringsprosedyrer som er nedfelt i ICT-direktivet selv. Sistnevnte er under behandling i EFTA.

For mer informasjon om ICT-direktivet, se eget notat.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Bestemmelsene i hovedrettsakten direktiv 2009/43/EF - ICT-direktivet vil bli innarbeidet i ny Eksportkontrollforskrift. Listen over forsvarsrelaterte varer vil følge som vedlegg til samme forskrift og bli erstattet rutinemessig.

Økonomisk/Administrative konsekvenser: Gjennomføringen anses ikke å medføre vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Direktivet behandles i spesialutvalget for handelsforenklinger.

Vurdering
Endringsdirektivet medfører ingen substansendringer jf ICT-direktivet. ICT-direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Endringsdirektivet ble vedtatt av Kommisjonen 22. november 2010 og erstatter vedlegg til ICT-direktivet (2009/43/EF) som ble vedtatt gjennom medbestemmelsesprosedyren og publisert i Official Journal 10. juni 2009. Det forutsettes at medlemsstatene innen 30. juni 2011 skal vedta og publisere nasjonale lover, forskrifter og administrative regler som er nødvendig for å etterleve direktivet. Direktivet får anvendelse f.o.m. 30. juni 2012.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
22.11.2010
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2011
Anvendelsesdato i EU
30.06.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 55, 31.8.2017, p. 1-2
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.06.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010L0080
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro