Forenkling av regler for salg av forsvarsutstyr: endringer til listen

Tittel

Kommisjonsdirektiv (EU) 2019/514 av 14. mars 2019 om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/43/EF med hensyn til listen over forsvarsrelaterte produkter

Commission Directive (EU) 2019/514 of 14 March 2019 amending Directive 2009/43/EC of the European Parliament and of the Council as regards the list of defence-related products

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 14.6.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.3.2020)

Sammendrag av innhold
Ved endringsdirektiv 2018/514 erstattes for niende gang vedlegget, dvs listen over forsvarsrelaterte produkter til direktiv 2009/43 EF, ICT direktivet. Dette skjer rutinemessig som følge av endringer vedtatt i eksportkontrollregimet Wassenaar. Listen over
forsvarsrelaterte produkter setter rammen for hva som omfattes av ICT direktivet.

Merknader

Gjeldende norsk lopvgivning
ICT direktivet er EØS relevant og innarbeidet i norsk rett ved Forskrift om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester av 19. juni 2013 nr. 718.

Listen over forsvarsrelaterte produkter er vedlegg til forskriften.

Rettslige konsekvenser
Listen over forsvarsrealterte produkter må tas inn som nytt vedlegg I til forskrift som nevnt over.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen økonomiske konsekvenser i Norge for private.

Rettsakten får ingen konsekvenser i Norge for offentlige myndigheter.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten følger hurtigprosedyren og behandles ikke i Spesialutvalget for handelsforenklinger. Utenriksdepartementet finner retteakten EØS relevant og akseptabel.

Vurdering
Endringsdirektivet innebærer ingen substansendringer i selve ICT direktivet

Status
Endringsdirektivet ble vedtatt av kommisjonen 14. mars 2019. Det forutsettes at medlemsstatene iverksetter direktivet innen 3. april 2019.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.08.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2019
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2019
Anvendelsesdato i EU
05.07.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
24.04.2019
Vedtatt i EØS-komiteen
14.06.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.06.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.07.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Utenriksdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
09.04.2019
Anvendes fra i Norge
09.04.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019L0514
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro