Forenklede bestemmelser om og prosedyrer for hygienekontroll av fiskevarer fra Grønland

Tittel

Rådsbeslutning 2011/408/EU av 28. juni 2011 om fastsetting av forenklede bestemmelser om og prosedyrer for hygienekontroll av fiskevarer, levende toskallede bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og havsnegler samt biprodukter av disse og produkter fremstilt av disse biprodukter fra Grønland

Council Decision 2011/408/EU of 28 June 2011 laying down simplified rules and procedures on sanitary controls of fishery products, live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods, by-products thereof and products derived from these by-products coming from Greenland

Siste nytt

Rådsbeslutning publisert i EU-tidende 12.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Innlemmet i EØS-avtalen ved hasteprosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra rådsvedtaket, dansk utgave)

(1) Grønland er opført på listen over oversøiske lande og territorier i bilag II til traktaterne. Formålet med de oversøiske lande og territoriers associering med Unionen er i overensstemmelse med artikel 198 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt »traktaten«) at fremme den økonomiske og sociale udvikling i de oversøiske lande og territorier og at oprette nære økonomiske forbindelser mellem disse og Unionen som helhed.

(2) Danmark og Grønland har anmodet om, at veterinærkontrol mellem Unionen og Grønland af fiskevarer, toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af disse biprodukter, der betragtes som værende med oprindelse i Grønland, jf. bilag III til Rådets afgørelse 2001/822/EF af 27. november 2001 om de oversøiske lande og territoriers associering med Det Europæiske Fællesskab (»associeringsafgørelse«), og af samme produkter indført til Grønland fra tredjelande tillades i overensstemmelse med de regler for hygiejne- og veterinærkontrol, der gælder i forbindelse med samhandel i Unionen.

(3) Samhandelen med disse produkter mellem Grønland og Unionen bør derfor foregå i overensstemmelse med EU- regler om dyresundhed og fødevaresikkerhed. Danmark og Grønland bør i overensstemmelse hermed forpligte sig til at sikre, at sendinger af produkter, der afsendes til Unionen fra Grønland, er i overensstemmelse med gældende EU-regler om dyresundhed og fødevaresikkerhed. Navnlig bør de pågældende foderstof- og fødevarevirksomhedsledere registreres og opføres på en liste i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes.

(4) Der bør foretages veterinærkontrol ved grænsekontrolstederne i Grønland i overensstemmelse med Rådets direktiv 97/78/EF af 18. december 1997 om fastsættelse af principperne for tilrettelæggelse af veterinærkontrollen for tredjelandsprodukter, der føres ind i Fællesskabet. Veterinærkontrollen ved grænsekontrolstederne bør foretages i tæt samarbejde med toldembedsmænd. Til forenkling af disse opgaver bør de kompetente myndigheder have henvisninger til den kombinerede nomenklatur (KN), der findes i bilag I til Kommissionens beslutning 2007/275/EF af 17. april 2007 om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF.

(5) Den kompetente myndighed i Grønland bør give Kommissionen officielle garantier med hensyn til håndhævelsen af EU-regler og -dyresundhedskrav for de pågældende produkter. Disse garantier bør navnlig omfatte overensstemmelse med de gældende bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer og Rådets direktiv 2006/88/EF af 24. oktober 2006 om dyresundhedsbestemmelser for akvakulturdyr og produkter deraf og om forebyggelse og bekæmpelse af visse sygdomme hos vanddyr. Nævnte garantier bør ligeledes omfatte en forpligtelse til at sikre overensstemmelsen med reglerne for samhandel i Unionen.

(6) Det er i Rådets direktiv 96/23/EF af 29. april 1996 om de kontrolforanstaltninger, der skal iværksættes for visse stoffer og restkoncentrationer heraf i levende dyr og produkter heraf, fastsat, at der skal udarbejdes nationale overvågningsplaner for akvakulturdyr. Disse bestemmelser bør derfor også finde anvendelse på Grønland.

(7) For at tillade import til Unionen fra Grønland af produkter, der er omfattet af denne afgørelse, i overensstemmelse med de i EU-retsakter fastsatte regler for samhandel i Unionen og garantere de pågældende produkters sundhedssikkerhed bør Danmark og Grønland forpligte sig til at omsætte og gennemføre de relevante bestemmelser i EU-lovgivning i Grønland inden den dato, fra hvilken denne afgørelse bør finde anvendelse.

(8) Danmark og Grønland bør endvidere forpligte sig til at sikre, at import af de pågældende produkter fra tredjelande til Grønland opfylder EU-kravene til dyresundhed og fødevaresikkerhed.

(9) Ifølge Rådets direktiv 90/425/EØF af 26. juni 1990 om veterinærkontrol og zooteknisk kontrol i samhandelen med visse levende dyr og produkter inden for Fællesskabet med henblik på gennemførelse af det indre marked skal der udarbejdes et edb-system for forbindelserne mellem veterinærmyndighederne, navnlig med henblik på at lette den hurtige udveksling af oplysninger om dyresundhed og -velfærd mellem de kompetente myndigheder (Traces). I Kommissionens beslutning 2004/292/EF af 30. marts 2004 om anvendelse af Tracessystemet fastsættes det, at medlemsstaterne skal anvende systemet fra den 1. april 2004. Traces spiller en vigtig rolle i den effektive overvågning af handelen med dyr og animalske produkter og bør derfor anvendes til at sende data om flytninger af og handel med sådanne produkter mellem Grønland og Union.

(10) Udbrud af de dyresygdomme, der er opregnet i Rådets direktiv 82/894/EØF af 21. december 1982 om anmeldelse af dyresygdomme inden for Fællesskabet, skal anmeldes til Kommissionen via systemet for anmeldelse af dyresygdomme (ADNS) i overensstemmelse med Kommissionens beslutning 2005/176/EF af 1. marts 2005 om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF. Disse bestemmelser bør også finde anvendelse på Grønland for så vidt angår de pågældende produkter.

(11) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed indførtes der et system for hurtig varsling om en direkte eller indirekte sundhedsrisiko for mennesker på grund af fødevarer eller foder. Disse bestemmelser bør også finde anvendelse på Grønland for så vidt angår de pågældende produkter.

(12) Inden Grønland kan foretage veterinærkontrol af produkter, der indføres til Grønland fra tredjelande, bør der aflægges et EU-kontrolbesøg i Grønland for at kontrollere, at grænsekontrolstedet eller -stederne i Grønland opfylder kravene i direktiv 97/78/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 136/2004 af 22. januar 2004 om procedurer for EF-grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af tredjelandsprodukter og Kommissionens beslutning 2001/812/EF af 21. november 2001 om betingelserne for godkendelse af grænsekontrolsteder, der er ansvarlige for veterinærkontrol af tredjelandsprodukter, som føres ind i EF.

(13) Såfremt resultaterne af et sådan kontrolbesøg er positive, bør et eller flere grænsekontrolsteder i Grønland opføres på listen i Kommissionens beslutning 2009/821/EF af 28. september 2009 om fastlæggelse af en liste over godkendte grænsekontrolsteder, af visse regler for den kontrol, der gennemføres af Kommissionens veterinæreksperter, og af veterinærenhederne i Traces. For at sikre en effektiv kontrol af produkter omfattet af denne afgørelse, der importeres til Grønland og til Unionen, bør denne afgørelse finde anvendelse fra det tidspunkt, hvor et eller flere grænsekontrolsteder i Grønland opføres på listen i Kommissionens beslutning 2009/821/EF.

(14) Denne afgørelse berører ikke eventuelle ordninger vedrørende import af fiskevarer baseret på traktatens protokol (nr. 34) om den særlige ordning for Grønland, der er knyttet som bilag til traktaterne.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
23.04.2010
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.06.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet