Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om Burkina Faso, Caymanøyene, Marokko og Senegal

Tittel

(Under forberedelse) Delegert kommisjonsforordning om endring av delegert forordning (EU) 2016/1675 om utfylling av europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2015/849 med hensyn til å tilføye Burkina Faso, Caymanøyene, Marokko og Senegal til tabellen i punkt I i vedlegget

(In preparation) Commission Delegated Regulation on amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council, as regards adding Burkina Faso, Cayman Islands, Morocco and Senegal to the table in point I of the Annex

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 7.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.7.2021)

Sammendrag av innhold
Fjerde hvitvaskingsdirektivs vedlegg over høyrisikoland (2016/1675) oppdateres jevnlig av Kommisjonen. En oppdatering fastsettes som en kommisjonsforordning. Kommisjonen har på grunnlag av sin analyse konkludert at følgende land bør betraktes som et tredjeland med strategiske mangler i sin ordning for bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering, som utgjør en vesentlig risiko for EUs finansielle system: Burkina Faso, Cayman øyene, Marokko og Senegal.

Personer og foretak som er rapporteringspliktige etter hvitvaskingsregelverket, vil plikte å gjennomføre forsterkede kundetiltak dersom kunden eller reelle rettighetshavere av kunden er etablert i statene som foreslås listeført. Bestemmelsen har ingen andre rettslige konsekvenser.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den materielle bestemmelsene er allerede gjennomført i Norge i hvitvaskingsforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten gir utfyllende bestemmelser til plikter som allerede følger av hovedrettsakten. Reglene forventes ikke å ha vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for myndigheter/foretak/forbrukere.

Sakkyndige instansers merknader
SU finansielle tjenester har vurdert rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er ikke vedtatt i EU. Rettsakten må innlemmes etter vedtakelse og publisering raskt innlemmes i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet