Forbud mot visse hampsorter i Tyskland

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning 2013/404/EU av 25. juli 2013 om å tillate Tyskland å forby omsetning på landets område av visse sorter av hamp som er oppført på EUs felles sortsliste for arter av jordbruksvekster i henhold til rådsdirektiv 2002/53/EF

Commission Implementing Decision 2013/404/EU of 25 July 2013 authorising Germany to prohibit on its territory the marketing of certain varieties of hemp listed in the Common Catalogue of varieties of agricultural plant species, pursuant to Council Directive 2002/53/EC

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.03.2014)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter at Tyskland gis anledning til å vedta omsetningsforbud for to sorter av hamp som er oppført på EUs felles sortsliste. Hjemmel for beslutningen er rådsdirektiv 2002/53/EF om EUs felles sortsliste for arter av jordbruksvekster. Direktivets art. 18 gir mulighet for slikt omsetningsforbud på det enkelte lands område dersom det konstateres at dyrkingen av en sort bl.a. kan utgjøre en risiko for menneskers helse. I dette tilfellet har man i Tyskland, gjennom ordinære kontrollrutiner over to år, avdekket at de to aktuelle hampsortene har et høyere innhold av tetrahydrocannabinol (THC) enn den tillatte maksimumsgrensen på 0,2 %. I EUs felles sortsliste vil de to hampsortene bli gitt en merknad om det tyske omsetningsforbudet så snart det er fastsatt fra hvilket tidspunkt dette gjelder.

Omsetningsforbudet for hampsortene, og dermed hele rettsakten, gjelder kun for Tyskland.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Relevant regelverk i Norge er forskrift 9. september 1999 nr. 1052 om såvarer.

Endring av norsk regelverk er ikke aktuelt fordi rettsakten kun retter seg mot Tyskland. I tillegg har man i Norge har et generelt forbud mot dyrking av hamp, noe som gjør at EUs regelverk om kommersiell dyrking av arten uansett ikke er relevant her i landet.

Det at norsk regelverk ikke følger EU på dette området, er ikke formelt avklart med en tilpasningstekst. Det er imidlertid tidligere avklart med Landbruks- og matdepartementet at vi ovenfor Kommisjonen og EU-land står fast på hvilke bestemmelser vi har om dette i Norge.

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:
Rettsakten vil ikke medføre økonomiske-, administrative eller andre konsekvenser av samme grunn som nevnt ovenfor.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Barne-, likestillings og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU, og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
25.07.2013
Anvendelsesdato i EU
16.08.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 79, 7.12.2017, p. 69-69
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.10.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
13.12.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
14.12.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
14.12.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Anvendes fra i Norge
14.12.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013D0404
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro