Forbud mot utendørs bruk av plantevernmidler som inneholder imidakloprid

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/783 av 29. mai 2018 om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 540/2011 når det gjelder betingelser for godkjenning av det aktive stoffet imidakloprid

Commission Implementing Regulation (EU) 2018/783 of 29 May 2018 amending Implementing Regulation (EU) No 540/2011 as regards the conditions of approval of the active substance imidacloprid

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.2.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2019)

Sammendrag av innhold
Det aktive stoffet imidakloprid, som tilhører gruppen neonikotinoider, er fra tidligere godkjent som plantevernmiddel mot insekter, og står oppført på liste A i vedlegget til forordning (EF) nr. 540/2011.

Ved forordning (EU) nr. 485/2013 ble det besluttet å begrense bruken av imidakloprid og to andre aktive stoffer i samme gruppe. Bruksområdet ble begrenset, og det ble også satt krav til tilvirker om å framlegge relevant tilleggsdokumentasjon for stoffet. Denne tilleggsdokumentasjonen identifiserte høy risiko for bier, særlig ved eksponering fra støv fra beiset såvare/granulat, og ved bruk i flere utendørs kulturer. Det ble blant annet identifisert høy risiko i både poteter og høstkorn. Det ble også identifisert flere datamangler. I tillegg har EFSA gjort en nyere, større innsamling av vitenskaplig informasjon om stoffet.

Basert på gjennomgangen av tilleggsdokumentasjonen fra tilvirker og EFSAs vurdering av ny vitenskapelig dokumentasjon, er det konkludert med at risiko for bier ikke kan utelukkes uten at det innføres ytterligere begrensninger på bruk av stoffet. Det blir derfor nå forbud mot all utendørs bruk av imidakloprid, og bruken skal begrenses kun til veksthus der avling forblir innendørs gjennom hele livssyklusen. For frø behandlet med imidakloprid vil de samme innstrammingene gjelde. Slikt frø kan derfor bare omsettes for bruk i veksthus der plantene forblir innendørs i veksthus gjennom hele livssyklusen.

Medlemsstatene skal være spesielt oppmerksomme på eksponering av bier for imidakloprid via kontaminert vann fra veksthus, samt påvirkning på akvatiske organismer.

Forordningen fastsetter en avviklingsperiode på 6 måneder fra ikrafttredelse for preparater godkjent for bruksområdene som vil falle bort.

Merknader

Generelt om godkjenning av plantevernmidler
Aktive stoffer som er tillatt brukt i plantevernmidler blir oppført på en liste i forordning (EU) nr. 540/2011. A-listen inneholder stoffer som er vurdert etter EUs gamle direktiv (EF) nr. 91/414, B-listen stoffer som er vurdert etter det nye regelverket, dvs. forordning (EU) 1107/2009, eller etter en overgangsløsning, C-listen basissubstanser, D-listen lavrisiko stoffer og E-listen substitusjonskandidater. Listen endres løpende ettersom nye vurderinger blir gjort og stoffene får endrede vilkår, mister godkjenningen eller nye stoffer blir godkjent.

For at et preprat som inneholder et aktivt stoff som er på listen, skal kunne brukes i Norge må det først søkes om godkjenning i Norge. Det er Mattilsynet som godkjenner plantevernmidler i Norge etter en omfattende vurdering, der det blant annet blir tatt hensyn til spesielle norske forhold.

Rettslige konsekvenser
Denne forordningen vil kreve en mindre endring i forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler ved at rettsakten tilføyes i opplistingen av rettsakter.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring av forordningen anses ikke å ha økonomiske og/eller administrative konsekvenser av betydning for Mattilsynet. Dersom et preparat med det aktive stoffet søkes godkjent i Norge, vil saksbehandlingen dekkes av et gebyr.

Gjennomføring av forordningen vil imidlertid innebære utfordringer i en del kulturer da det tildels ikke finnes gode, alternative preparater på det norske markedet. På friland gjelder dette primært bruk av stoffet i beisemiddelet Prestige FS 370 mot insekter i potet. Dersom stoffet også faller bort for veksthus, gjennom preparatet Confidor WG 70, vil det kunne føre til problemer med bekjempelse av blad- og mellus i situasjoner/kulturer der biologisk bekjempelse ikke kan brukes. Den direkte økonomiske konsekvensen av dette, både for potet- og veksthusprodusenter, er på det nåværende stadiet og med nåværende kunnskap, vanskelig å anslå størrelsen av.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Norge ved Mattilsynet har deltatt i kommisjonsarbeidsgruppen for rettsakten i Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed - Section: Phytopharmaceuticals - Legislation".

Neonikotinoidene er svært giftige for bier, og Mattilsynet vurderer at de ytterligere begrensninger som forordningen setter for imidakloprid, er nødvendige.Det er framlagt dokumentasjon fra norsk side på funn av rester i grunnvann og bekker av imidakloprid. Slike rester har opprinnelse fra veksthus.

Rettsakten angir at vedtak om forbud eller endringer, av preparater som inneholder dette stoffet, skal fattes innen 18.09.2018. Det er per i dag fire plantevernmidler med imidakloprid som er godkjente i Norge. Mattilsynet skal, så snart som mulig og innen 18.09.2018, trekke tilbake godkjenninger av følgende preparater:

• Prestige FS 370 (bartrær i planteskoler)

• Merit Forest WG (beising i potet)

• Provado insekt-pin (hobbypreparat til innendørs bruk)

Når det gjelder preparatet Confidor WG 70, godkjent i veksthus, skal det fattes vedtak om endring slik at preparatet kun blir tillatt brukt på vekster som forblir innendørs i permanente veksthus gjennom hele livssyklusen.

Forordningen angir spesielle vilkår for bruk i veksthus. Ved en helhetsvurdering skal det tas særlig hensyn til eksponering for bier via kontaminert vann fra veksthus og særlig hensyn til påvirkning på akvatiske organismer. For bruk av Confidor WG 70 på kulturer som forblir innendørs i permanente veksthus gjennom hele livssyklusen vil Mattilsynet vurdere ulike tiltak for å begrense utslipp av preparatet. Før vi fatter en endelig beslutning ønsker vi å forhøre oss med enkelte andre land om hvilke tiltak de vurderer å iverksette.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den ble publisert i Official Journal 30. mai 2018.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
12.04.2018
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
29.05.2018
Anvendelsesdato i EU
19.06.2018
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
31.10.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
08.02.2019
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.02.2019
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.02.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.02.2019
Anvendes fra i Norge
11.02.2019

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32018R0783
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro