Forbud mot to typer svenske kapp- og kløvemaskiner

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1377 av 7. august 2015 om et tiltak truffet av Sverige i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF om å forby omsetning av to kapp- og kløvemaskiner produsert av Bonnet AB

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1377 of 7 August 2015 on a measure taken by Sweden in accordance with Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council, to prohibit the placing on the market of two firewood cutting and splitting machines manufactured by Bonnet AB

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 11.8.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) I overensstemmelse med proceduren i artikel 11, stk. 2, i direktiv 2006/42/EF har Sverige underrettet Kommissionen om en foranstaltning, der forbyder markedsføring af Bonnetklippen og Brännhultsklippen, to kappe- og kløvemaskiner til oparbejdning af brænde fremstillet af Bonnet AB, Surgatan, SE-602 28 Norrköping, Sverige.

(2) Disse kappe- og kløvemaskiner var forsynet med CE-mærkning i overensstemmelse med direktiv 2006/42/EF.

(3) Begrundelsen for foranstaltningen var, at kappe- og kløvemaskinerne ikke opfyldte de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav, der er anført i punkt 1.1.2 og 1.3.7 i bilag I til direktiv 2006/42/EF, vedrørende principper for integrering af sikkerheden og risici i forbindelse med bevægelige dele. Problemet med maskinerne var navnlig, at de ikke havde afskærmninger eller andre anordninger til beskyttelse mod risikoen ved bevægelige dele, og at det var muligt at nå fareområdet under driften.

(4) Sverige informerede producenten om manglerne. Producenten traf de nødvendige foranstaltninger til fjernelse fra markedet af de produkter, der ikke opfyldte sikkerhedskravene.

(5) Undersøgelsen af de beviser, der er fremlagt af Sverige, bekræfter, at kappe- og kløvemaskiner af typerne Bonnetklippen og Brännhultsklippen fremstillet af Bonnet AB, Surgatan, SE-602 28 Norrköping, Sverige, ikke opfylder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav, der er anført i direktiv 2006/42/EF, og at denne manglende opfyldelse udgør en alvorlig sikkerhedsrisiko for brugerne. Den foranstaltning, som Sverige har truffet, bør derfor betragtes som berettiget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
07.08.2015
Anvendelsesdato i EU
01.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kommunal- og distriktsdepartementet