Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av fem kvikksølvforbindelser

Tittel

Komisjonsforordning (EU) Nr. 848/2012 av 19. september 2012 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende fenylkvikksølvforbindelser

Commission Regulation (EU) No 848/2012 of 19 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards phenylmercury compounds

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.08.2014

Norsk Lovtidend kunngjorde 26. august 2014 en forskrift som gjennomfører en EU-forordning om forbud mot fem kvikksølvforbindelser. I Norge har bruk av de aktuelle kvikksølvforbindelsene vært forbudt siden 2008. Norge utarbeidet i 2010 et forslag til EUs kjemikaliebyrå (ECHA) om å forby kvikksølvfobindelsene i hele EØS-området. Etter at forslaget fikk støtte av to vitenskapelige komiteer under ECHA, utarbeidet Kommisjonen utkast til EU-forordning som innfører forbud mot de fem forbindelsene. Forordningen ble vedtatt i september 2012 og innfører forbud mot de fem kvikksølvforbindelsene fra 10. oktober 2017. EØS-komiteen vedtok 27. juni 2014 å innlemme forordningen i EØS-avtalen.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.6.2013)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 848/2012 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH om (registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier). Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Kommisjonsforordning (EU) nr. 848/2012 forbyr fem kvikksølvforbindelser som i hovedsak benyttes som katalysator i produksjon av hard polyuretanplast. De fem kvikksølvforbindelsene er fenylkvikksølvacetat, fenylkvikksølvpropanat, fenylkvikksølv-2-etylheksanat, fenylkvikksølvoktanat og fenylkvikksølvneodekanat. Det er påvist at fenylkvikksølvforbindelsene brytes ned i miljøet til metylkvikksølv, og at utslippene fra disse forbindelsene bidrar til 4 – 7 % av de årlige utslippene av kvikksølv til luft i Europa. Forbudsbestemmelsen vil virke fra den 10. oktober 2017.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 848/2012 vil skje ved endring i REACH-forskriften. Kvikksølv er allerede strengt regulert i Norge gjennom produktforskriften. Det vil tilføyes en henvisning til REACH-forordningens vedlegg XVII post 62 i produktforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 848/2012 er vurdert til ikke å ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser. Bestemmelsene omfattes alt av produktforskriften.

Gruppe 2: Forordning (EU) nr.848/2012 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel. Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentralt for de parter som berøres av REACH-regelverket, herunder myndigheter og aktuell norsk industri, å ha et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS. I tillegg til å ha utarbeidet den faglige dokumentasjonen som resulterte i forbudene gjennom forordning (EU) nr. 848/2012, har Norge allerede en streng regulering av kvikksølv. Videre er Norge en av pådriverne i det pågående arbeidet med å fremforhandle en global kvikksølvavtale. Kvikksølv er en av de farligste miljøgiftene som blant annet kan gi hjerneskade hos fostre og barn. Kvikksølv transporteres langt vekk fra kildene og reduserte kvikksølvutslipp i Europa vil gi mindre kvikksølv i norsk natur.

Status
Rettsakten ble vedtatt 19. september 2012. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet fremmet dette forslaget om forbud mot fenylkvikksølvforbindelser, og står bak utarbeidelsen av den faglige dokumentasjonen (dossiers) som viste at det var behov for regulering av disse kvikksølvforbindelsene på fellesskapsnivå. Det norske forslaget var på bred internasjonal høring i regi av det europeiske kjemikaliebyrået (ECHA) og resulterte i de konkrete forbudene som innføres gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 848/2012. Dette var et omfattende arbeid for Norge. Det var også viktig siden Norge har som målsetting å bidra aktivt inn i videreutvikling av REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.09.2012
Anvendelsesdato i EU
10.10.2017
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2014
Vedtatt i EØS-komiteen
27.06.2014
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.06.2014
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
10.10.2017

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
19.08.2014
Anvendes fra i Norge
10.10.2017

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0848
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro