Forbud mot produksjon, import, omsetning og bruk av bly til bruk i smykker, armbånd og hårspenner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 836/2012 av 18. september 2012 som endrer vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med hensyn til bly

Commission Regulation (EU) No 836/2012 of 18 September 2012 amending Annex XVII to Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) as regards lead

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 27.8.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2013)

Sammendrag av innhold
Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 836/2012 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 836/2012 innføres forbud mot bly og blyforbindelser i smykker. Forordningen gjelder for smykker, bijouteri og hårpynt, inkludert armbånd, halskjeder, ringer, piercingsmykker, armbåndsur (tilgjengelige komponenter), håndleddsartikler, brosjer og mansjettknapper. Forbudet gjelder innhold på 0,05 vektprosent bly eller mer. Forbudet gjelder for hvert enkeltledd som smykker består av. For følgende materialer er det fortsatt noen unntak fra forbudet; edelstener, halvedelstener, krystallglass og visse emaljer. Forbudet omfatter smykker som bringes i omsetning for første gang den 9. oktober 2013 eller senere. Forbudet gjelder ikke for smykker som ble produsert før 10. desember 1961. Bakgrunnen for dette forbudet er at det har forekommet flere tilfeller hvor barn har blitt forgiftet etter at de har sugd på eller svelget smykker som inneholder bly.

Kommisjonen skal innen 9. oktober 2017 revurdere bestemmelsene for bly blyforbindelser i smykker i lys av ny vitenskapelig dokumentasjon, herunder tilgjengelige alternativer og migrasjon av bly fra de produkttypene som forordningen omfatter.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 836/2012 vil skje ved endring i REACH-forskriftens vedlegg XVII.

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 836/2012 er vurdert til å ikke ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Gruppe 2: Forordning (EU) nr. 836/2012 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentral for de parter som berøres av REACH-regelverket, herunder myndigheter og aktuell norsk industri, å ha et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS.

Status
Rettsakten ble vedtatt 18. september 2012 og den ble innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 72/2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
18.09.2012
Anvendelsesdato i EU
09.10.2012
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 51, 17.8.2017, p. 405-407
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.03.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
03.05.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
04.05.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
04.05.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.08.2013
Anvendes fra i Norge
21.08.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32012R0836
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro