Forbud mot organiske tinnforbindelser på skip

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 536/2008 av 13. juni 2008 som gir effekt til artikkel 6(3) og artikkel 7 i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) Nr 782/2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip og endrer den forordningen

Commission Regulation (EC) 536/2008 of 13 June 2008 giving effect to Article 6(3) and Article 7 of regulation (EC) no 782/2003 of the European Parliament and of the Council on the prohibition of organotin compounds on ships and amending that Regulation

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 2.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Forordningen utfyller og endrer forordningen om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip, som ble vedtatt i EU 14. april 2003 og er inntatt i EØS-avtalens vedlegg XIII 56p. Forordningen gjennomførte Konvensjon om regulering av skadelige bunnstoffsystemer på skip, 2001 (AFS-konvensjonen) i EØS-området og tilrettela med dette for ratifikasjon av konvensjonen i Europa.

Forordningen fra 2003 innførte forbud mot å påføre bunnstoff som inneholder organiske tinnforbindelser på alle EU-skip fra 1. juli 2003 og videre forbud mot tilstedeværelse av slike forbindelser på alle skip uansett flagg når disse anløper en europeisk havn fra 1. januar 2008. Forordningen inneholder også krav til besiktigelse, sertifisering og havnestatskontroll. Dersom AFS-konvensjonen ikke var trådt i kraft innen 1. januar 2007, følger det av forordningens art. 6 (3) og 7 at Kommisjonen skulle treffe egnede tiltak for å gi skip som seiler under flagget til en tredjestat mulighet til å dokumentere at de overholder forbudet, samt for havnestatskontroll.

AFS-konvensjonen trådte i kraft 17. september 2008. Før dette vedtok Kommisjonen imidlertid en forordning i tråd med ovennevnte, der det bl.a. fastsettes at skip fra tredjeland i mellomtiden skulle fremvise "statement of compliance" og havnestatskontroll gjennomføres i samsvar med direktiv 91/21/EF.

Etter AFS-konvensjonens ikrafttredelse må skip som seiler under flagget til konvensjonens parter i tråd med konvensjonen demonstrere at de overholder forbudet gjennom såkalt AFS-sertifikat.

Kommisjonsforordningen er likevel fortsatt relevant etter at AFS-konvensjonen nå har trådt i kraft, da kravet om samsvarserklæring ("statement of compliance") fortsatt vil gjelde for ikke-parter, jf. art. 2 (4). Videre endres begrepet "AFS-samsvarserklæring" i art. 2 (9) og 6(2)(b) til "Europeisk AFS-samsvarserklæring" og henvisningen til MEPC.101(48) erstattes med MEPC.102(48).

Merknader
Forordningen er hjemlet i og endrer Europaparlaments- og rådsforordning (EF) Nr 782/2003 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip.

Sakkyndige instansers merknader
Forordningen har blitt behandlet i spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert.

Vurdering
Gjeldende norsk regelverk og politikk på området
Den opprinnelige forordningen fra 2003 er innført i norsk rett gjennom forskrift av 20. november 2003 nr. 1388 om forbud mot organiske tinnforbindelser på skip. Forbudet mot bruk av organiske tinnforbindelser følger også av forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) § 2-8.

Etter AFS-konvensjonens ikrafttredelse vil kun kravet om AFS-samsvarserklæring fra tredjeland innebære et relevant tillegg til gjeldende norsk rett. Pga. EØS-avtalens krav til rettslig implementering må forordningen likevel gjennomføres i norsk rett "som sådan". Dette kan gjøres ved en forskrift i medhold av lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven). Sjøfartsdirektoratet er delegert forskriftskompetanse på området, jf. delegeringsvedtak av 29. juni 2007 nr. 849.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Konklusjon
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Status
Forordningen ble vedtatt av Kommisjonen 13. juni 2008 og trådte i kraft 4. juli 2008 (20 dager etter publisering i "Official journal").

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
13.06.2008
Anvendelsesdato i EU
04.07.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 268-269
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
29.06.2010
Anvendes fra i Norge
29.06.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R0536
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro