Forbud mot omsetning av biocidholdige produkter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/681/EF av 28. juli 2008 om at visse stoffer ikke tas opp i vedlegg I, IA eller IB til europaparlaments- og rådets direktiv 98/8/EF om biocidholdige produkter

Commission Decision of of 28 July 2008 concerning the non-inclusion of certain substances in Annexes I, IA or IB to Directive 98/8/EC of the European Parliament and of the Council concerning the placing of biocidal products on the market

Siste nytt

EØS-komitevedtak 4.12.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2009)

Sammendrag av innholdBiocidprodukter benyttes til å bekjempe uønskede organismer. Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte harmoniserte regler for godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter i EØS-markedet. Bakgrunnen for dette regelverket er at mange biocider har svært betenkelige egenskaper i forhold til effekter på miljø og helse. Godkjenning av denne typen stoffer og produkter - som igjen er basert på grundige vurderinger - bidrar derfor til beskyttelse av miljøet og menneskers helse.

Forordning (EF) nr. 1451/2007 - som erstatter forordning (EF) nr. 2032/2003 og endringer i denne forordningen (forordning (EF) nr. 1048/2005 og forordning (EF) nr. 1849/2006) - etablerer en liste over aktive stoffer som skal vurderes i forhold til eventuell oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF biociddirektivet.

For et antall kombinasjoner av stoffer/produkttyper som inngår i denne listen har enten alle deltakerne trukket seg fra vurderingsprogrammet, eller den utpekte rapportøren (medlemsstat) har ikke mottatt fullstendig dossier (dokumentasjon) innen gitt tidsfrist. Kommisjonen har informert medlemsstatene om dette, og de samme opplysningene ble også offentliggjort elektronisk den 22. juni 2008. Ingen virksomhet eller medlemsstat har innen tidsfristen på tre måneder etter offenliggjøringen tilkjennegitt interesse for å overta oppgavene som deltaker for de angjeldende stoffene eller produkttypene. De aktuelle kombinasjoner av stoffer/produkttyper trekkes derfor fra vurderingsprogrammet, og føres dermed ikke opp på vedleggene I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. De stoffene/produkttypene som er oppført på listen til Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF er dermed forbudt å bruke i biocidprodukter. Forbudet trer i kraft 12 måneder etter publisering av nevnte kommisjonsforordning.

Merknader
Biociddirektivet 98/8/EF - med senere endringer - er gjennomført i Norge gjennom forskrift 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.

Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF i norsk rett vil medføre behov for endringer i biocidforskriften. Norge deltar aktivt i arbeidet med utvikling av biocidregelverket, bl.a. gjennom deltakelse på møter, faglige innspill og som ansvarlig for vurderinger av stoffer, og er ellers også i kontakt med berørte parter. Gjennomføring av den aktuelle rettsakten innebærer forbud mot visse stoffer/produkttyper i biocidprodukter. Det blir samtidig et harmonisert marked med like vilkår og rammebetingelser for både europeisk og norsk industri.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling og anses som relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF ble vedtatt 28. juli 2008. Kommisjonsbeslutning 2008/681/EF er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 137/2009 av 4. desember 2009.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
28.07.2008
Anvendelsesdato i EU
09.09.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 268-269
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.04.2009
Anvendes fra i Norge
22.04.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0681
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro