Forbud mot import av melk- og meieriprodukter fra Kina

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/757/EF av 26. september 2008 om særlige importbetingelser for produkter som inneholder melk eller meieriprodukter med opprinnelse i eller er sendt fra Kina

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidene 27.9.2008

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Bakgrunn (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I henhold til artikel 53 i forordning (EF) nr. 178/2002 kan der vedtages relevante EF-beredskabsforanstaltninger vedrørende fødevarer og foder, der er importeret fra et tredjeland, for at beskytte menneskers sundhed, dyresundheden eller miljøet, hvis denne risiko ikke kan styres på tilfredsstillende vis ved hjælp af de foranstaltninger, der træffes af medlemsstaterne hver for sig.

(2) Europa-Kommissionen blev for nylig gjort opmærksom på, at der var konstateret højt indhold af melamin i modermælkserstatning og andre mejeriprodukter i Kina. Melamin er et kemisk mellemprodukt, der anvendes ved fremstilling af aminoresiner og plast, og som anvendes som en monomer og som et plastadditiv. Højt indhold af melamin i fødevarer kan have meget alvorlige konsekvenser for sundheden.

(3) Det er ikke tilladt at importere mælk og mejeriprodukter, herunder mælkepulver, med oprindelse i Kina til Fællesskabet; visse sammensatte produkter (dvs. produkter, der både indeholder et forarbejdet animalsk produkt og et ikke-animalsk produkt), der indeholder forarbejdede mælkebestanddele kan imidlertid være kommet ud på Den Europæiske Unions markeder.

(4) Skønt de foreliggende faktuelle oplysninger viser, at der ikke importeres nogen sammensatte produkter til spædbørn og småbørn til særlig ernæring, kan visse sådanne sammensatte produkter, afhængigt af deres særlige formulering og især af mejeriprodukters andel af indholdet, være blevet frembudt til import uden systematisk grænsekontrol i henhold til beslutning 2007/275/EF om lister over dyr og produkter, der skal underkastes kontrol ved grænsekontrolsteder i henhold til Rådets direktiv 91/496/EØF og 97/78/EF. Da sådanne produkter udgør spædbørns og småbørns vigtigste og i nogle tilfælde eneste ernæringskilde, bør import til Fællesskabet af sådanne produkter med oprindelse i Kina forbydes.

(5) Hvad angår de øvrige sammensatte produkter (f.eks. kiks og chokolade), som kun udgør en lille del af en varieret kost, har Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) på foranledning af en anmodning fra Europa- Kommissionen om en vurdering af risiciene i forbindelse med forekomst af melamin i sammensatte produkter afgivet en udtalelse, hvori det konkluderes, at den største risiko findes ved et worst case-scenario, hvor det er muligt, at børn med et højt dagligt indtag af kiks og chokolade, der indeholder den største andel af mælkepulver (som varierer fra 16 % til over 20 %), som er kontamineret på et niveau, der svarer til det højeste niveau konstateret i mælkepulver fra Kina, kan overskride det tolerable daglige indtag (TDI) af melamin (0,5 mg/kg kropsvægt).

(6) For at imødegå den sundhedsrisiko, som eksponering for sådanne sammensatte produkters melaminindhold kan medføre, bør medlemsstaterne sikre, at alle sammensatte produkter, der indeholder mindst 15 % mejeriprodukter, med oprindelse i Kina systematisk testes, inden de importeres til Fællesskabet, og at alle sådanne produkter, som konstateres at indeholde mere end 2,5 mg/kg melamin, straks destrueres. Denne grænseværdi imødekommer behovet for at sikre en stor sikkerhedsmargen. Ud fra forsigtighedsprincippet bør sammensatte produkter, hvis indhold af mejeriprodukter ikke kan fastslås, også testes. Medlemsstaterne bør endvidere sikre, at sammensatte produkter, som allerede findes i Fællesskabet, testes på passende vis og om nødvendigt trækkes tilbage fra markedet. Udgifterne til test ved import og officielle foranstaltninger, der træffes vedrørende produkter, som konstateres ikke at overholde den pågældende grænseværdi, bør afholdes af den fødevarevirksomhedsleder, der er ansvarlig for produkterne.

(7) For at Kommissionen kan foretage en revurdering af disse foranstaltningers relevans, bør medlemsstaterne underrette Kommissionen om uacceptable resultater via det hurtige varslingssystem for fødevarer og foder, og de bør hver anden uge indberette tilfredsstillende resultater.

(8) På grund af sagens hastende karakter bør de midlertidige beskyttelsesforanstaltninger vedtages efter proceduren i artikel 53, stk. 2, første afsnit, i forordning (EF) nr. 178/2002, i afventning af at Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed har afholdt møde, og efter at Kinas myndigheder er blevet informeret.

(9) Denne beslutning tages op til revision efter proceduren i artikel 53, stk. 2, andet afsnit, i forordning (EF) nr. 178/2002.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.09.2008
Anvendelsesdato i EU
15.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Anvendes fra i Norge
15.10.2008