Forbud mot en kinesisk stikksag

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/1067 av 1. juli 2015 om et tiltak truffet av Spania i overenstemmelse med europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/42/EF om å forby omsetning av en stikksag produsert av Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co Ltd., Kina

Commission Implementing Decision (EU) 2015/1067 of 1 July 2015 on a measure taken by Spain in accordance with Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council to prohibit the placing on the market of a jigsaw manufactured by Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co. Ltd, China

Siste nytt

Kommisjonsbeslutning publisert i EU-tidende 03.07.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, dansk utgave)

(1) Spanien har underrettet Kommissionen om en foranstaltning med henblik på at forbyde markedsføring af en stiksav af typen Practyl/JS-HF-55-1 fremstillet af Yongkang Hengfa Electrical Appliance Co. Ltd., Kina, importeret af Adeo Service France og markedsført i Spanien af Leroy Merlin Spanien.

(2) Stiksaven har CE-mærkning, jf. direktiv 2006/42/EF.

(3) Begrundelsen for at træffe foranstaltningen er, at stiksaven ikke er i overensstemmelse med de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i bilag I til direktiv 2006/42/EF, punkt 1.3.2 — Brudfare under anvendelse, 1.3.4 — Risici i forbindelse med overflader, kanter, hjørner, 1.4.1 — Generelle krav til afskærmninger og beskyttelsesudstyr og 1.4.2 — Særlige krav til afskærmninger, idet maskinen ikke har bestået styrkeprøvningen, og at den indebærer en risiko for at skære sig og for adgang til de bevægelige dele.

(4) Spanien underrettede distributøren og importøren om manglerne. Importøren traf frivilligt de nødvendige foranstaltninger for at fjerne de produkter fra markedet, der ikke opfylder kravene om overensstemmelse.

(5) Den foreliggende dokumentation, bemærkningerne og de tiltag, som de berørte parter har truffet, godtgør, at stiksaven af typen Practyl/JS-HF-55-1 ikke opfylder de væsentlige sundheds- og sikkerhedskrav i direktiv 2006/42/EF. Det er derfor hensigtsmæssigt at anse den foranstaltning, der er truffet af Spanien, for berettiget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
01.07.2015
Anvendelsesdato i EU
23.07.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet