Forbud mot bruk av visse stoffer i husdyrhold

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/97/EF som endrer rådsdirektiv 96/22/EF om forbud mot bruk av visse stoffer med hormonell eller tyreostatisk virkning samt beta-agonister til produksjonsdyr

Directive 2008/97/EC of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 96/22/EC concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyreostatic action and of beta agonists

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.7.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2011)

Sammendrag av innhold
Direktiv 2008/97/EF endrer basisrettsakten direktiv 96/22/EF på to hovedområder. Det innføres et totalforbud mot bruk av østradiol 17- beta til matproduserende dyr. Hensynet til kjæledyr tas ut av direktivet slik at bestemmelsene kun retter seg mot matproduserende dyr. Den siste endringen vil ikke føre til regelverksendringer i Norge siden den opprinnelige bestemmelsen om bruk til kjæledyr ikke har vært gjennomført tidligere. En kommisjonsrapport fra 2005 konkluderer med at østradiol 17- beta ikke er essensielt for produksjon av matproduserende dyr fordi det finnes fullverdige alternativer på markedet.

Rettsakten krever endring i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler, ved at punkt 14. d i forskriftens § 3 strykes.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært på forhøring hos Statens legemiddelverk, Den norske veterinærforeniing, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening, Veterinærhøgskolen, Veterinærinstituttet, TINE og Kjøtt- og fjørfebransjens landsforbund. Ingen av disse har noen innvendinger mot endringen.

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Mattilsynet støtter konklusjonen i Kommisjonens rapport og foreslår derfor endring av restkontrollforskriften i tråd med endringene som nå er gjort i direktiv 96/22/EF.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
19.11.2008
Gjennomføringsfrist i EU
01.01.2009
Anvendelsesdato i EU
01.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 245-247
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008L0097
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro