Forbud mot biocidet dimethylfumarat: forlengelse

Tittel

Kommisjonsvedtak 2011/135/EU av 1. mars 2011 om forlengelse av gyldigheten av vedtak 2009/251/EF om et krav til medlemsstatene om å sørge for at produkter som inneholder biocidet dimethylfumarat ikke bringes i omsetning eller gjøres tilgjngelige på markedet

Commission Decision 2011/135/EU of 1 March 2011 extending the validity of Decision 2009/251/EC requiring Member States to ensure that products containing the biocide dimethylfumarate are not placed or made available on the market (notified under document C(2011) 1174)

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 9.5.2012

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.5.2012)

Sammendrag av innhold
Bestemmelser i Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF pålegger medlemsstatene å påse at produkter som inneholder biocidet dimetylfumarat ikke omsettes eller gjøres tilgjengelig på markedet. Beslutning 2009/251/EF ble vedtatt i samsvar med artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF og beslutningen har en gyldighetsperiode på ett år. Det gis samtidig mulighet for forlengelse av gyldighetsperioden, da med ett år av gangen. Beslutning 2011/135/EU er en ny forlengelse av beslutning 2009/251/EF. Det arbeides parallelt med en regulering av dimetylfumarat i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH, men inntil den er vedtatt reguleres dimetylfumarat gjennom disse beslutningene.
Bakgrunnen for disse beslutningene var at møbler og fottøy, som var på markedet i flere medlemsland, forårsaket helseskader hos forbrukere (registrert i Frankrike, Polen, Finland, Sverige og Storbritannia). Tester viste at helseskadene var forårsaket av det kjemiske stoffet dimetylfumarat (DMF). DMF er et biocid som motvirker mugg som kan ødelegge kvaliteten på lærmøbler eller -fottøy under lagring eller transport i fuktig klima. DMF var i de fleste tilfeller fylt i små poser som var festet på innsiden av møblene eller lagt i skoeskene. DMF avga damp som impregnerte produktet og dermed beskyttet det mot mugg. Imidlertid påvirket stoffet også forbrukerne som kom i kontakt med produktene. DMF trengte igjennom tøyet og kom i kontakt med forbrukernes hud. DMF forårsaket smertefull kontaktdermatit med kløe, irritasjon, rødme og brannsår. I visse tilfeller ble det rapportert om pusteproblemer. Det viste seg særlig vanskelig å behandle dermatiten. Forekomst av DMF utgjorde således en alvorlig risiko.

Merknader
Hjemmel i EU-traktaten; Beslutning 2011/135/EU er en forlengelse av beslutning 2009/251/EF som ble vedtatt i overensstemmelse med artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF. Direktiv 2001/95/EF er hjemlet i traktatens artikkel 95. Beslutning 2009/251/EF ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 118/2010.
Rettslige konsekvenser; Dimetylfumarat er regulert i produktforskriften og gjennomføring av beslutning 2011/135/EU vil ikke medføre behov for noen endringer i de aktuelle bestemmelsene i denne forskriften.
Økomomiske/administrative konsekvenser; Beslutning 2011/135/EU anses å ikke ha særskilte økonomiske og/eller administrative konsekvenser.
Gruppe 3; Beslutning 2011/135/EU er vurdert til å omfattes av gruppe 3, det vil si rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning.

Sakkyndige instansers merknader
Kommisjonsbeslutning 2011/135/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling. Kommisjonsbeslutning 2009/251/EF ble også behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling og funnet EØS-relevant og akseptabel. Det er positivt at bestemmelsene vedrørende DMF forlenges.

Vurdering
Hovedbeslutningen 2009/251/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Beslutning 2011/135/EU er en videreføring av bestemmelser i denne beslutningen og er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.
Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) kunne vise til funn av stoffet dimetylfumarat også i Norge blant annet i sofaer importert fra land utenfor EU. Klif vurderte det som stor sannsynlighet for at stoffet også ble benyttet i andre produkter enn sofaer, som for eksempel sko/støvletter og ridehjelmer. Det er alvorlig at denne typen produkter finnes på markedet. Miljøverndepartementet ga derfor Klif i mars 2009 i oppdrag å snarest utarbeide forskrift som ville forby dimetylfumarat og som var i tråd med bestemmelsene i beslutning 2009/251/EF. Denne forskriften (endring i produktforskriften) ble fastsatt ved forskrift 28. mai 2009 nr. 576. Det er viktig å videreføre disse bestemmelsene i påvente av en permanent regulering av stoffet gjennom REACH-regelverket.

Status
I henhold til artikkel 13 i direktiv 2001/95/EF kan Kommisjonen, dersom den får kjennskap til at visse produkter medfører alvorlige risiko for forbrukernes helse og sikkerhet og under visse omstendigheter, vedta en beslutning som pålegger medlemsstatene å treffe tiltak overfor slike produkter. Gjennom bestemmelser i Kommisjonbeslutning 2009/251/EF ble produkter som inneholder dimetylfumarat regulert. Beslutning 2011/135/EU er en videreføring av bestemmelsene om dimetylfumarat. Det arbeides også med en permanent regulering av dimetylfumarat gjennom REACH-regelverket. Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene i tilknytning til arbeidet med oppfølging av REACH-regelverket, herunder komiteene i ECHA (det europeiske kjemikaliebyrået), og bidrar med faglige innspill. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell industri.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
01.03.2011
Anvendelsesdato i EU
15.03.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet