Forbrukersamarbeidsforordningen: pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid fastsatt i forordningen

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning av (EU) 2019/2212 av 20. desember 2019 om et pilotprosjekt til gjennomføring av visse bestemmelser om administrativt samarbeid som er fastsatt i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukerlovgivning, ved hjelp av informasjonssystemet for det indre marked

Commission Implementing Decision (EU) 2019/2212 of 20 December 2019 on a pilot project to implement certain administrative cooperation provisions set out in Regulation (EU) 2017/2394 of the European Parliament and of the Council on cooperation between authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws by means of the Internal Market Information System

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 19.3.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 3.6.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid inneholder detaljerte regler om samarbeid mellom håndhevingsorganer i EU/EØS ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernregler. Gjennomføringsrettsakten artikkel 1 angir at informasjonssystemet for det indre marked (IMI) som et pilotprosjekt skal anvendes som verktøy for for administrativt samarbeid etter forordningen.

Gjennomføringsrettsakten inneholder også en detaljert liste over hvilke tekniske funksjonaliteter som IMI skal levere, slik at det administrative samarbeidet om håndheving av forbrukervernregler kan gjennomføres slik forordningen om forbrukervernsamarbeid angir i kapittel III følgende. IMI skal blant annet gjøre det mulig for håndhevingsorganene å sende og videreformidle til og besvare henvendelser fra håndhevingsorganer i andre EØS-stater. Dette kan være henvendelser om å undersøke antatte overtredelser, eller om å iverksette tiltak for å stanse overtredelser. IMI skal også legge til rette for at eksterne varslere kan utstede, endre og trekke tilbake et varsel om en overtredelse av forbrukervernreglene. IMI skal sørge for at håndhevingsorganene, sentrale kontaktpunkter og eksterne varslere kun har tilgang til de funksjonene i IMI som de trenger for å overholde sine forpliktelser etter forordningen om forbrukervernsamarbeid.

Gjennomføringsrettsakten gir også nærmere regler om oppbevaring av data i artikkel 5. Det angis blant annet når opplysninger som er innsamlet som følge av pilotprosjektet skal slettes.

Bruk av IMI for administrativt samarbeid etter forordning om forbrukervernsamarbeid skal evalueres. Gjennomføringsrettsakten angir at resultatet av evalueringen skal være klart senest 17. januar 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Beslutningen angir hvordan IMI skal innrettes i pilotprosjektet for bruk i samarbeid mellom forbrukervernmyndigheten og om kommisjonens evaluering av prosjektet og får ingen direkte rettslige konsekvenser for andre.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen innebærer ingen økonomiske og adminsitrative konsekvenser for norske aktører eller myndigheter, bortsett fra at den letter samarbeidet mellom forbrukervernmyndighetene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i Spesialutvalget for forbrukersaker som anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Ved innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2017/2394 om forbrukervernsamarbeid, ble det presisert i tilpasningstekst at EFTAs overvåkningsorgan skal ha tilgang til databasen som benyttes i samarbeidet på lik linje som nasjonale håndhevingsorganer, sentrale kontaktpunkter og Kommisjonen, se EØS-komiteens beslutning nr. 172/2019 av 14. juni 2019 artikkel 1 bokstav c. Departementet vurderer det ikke som nødvendig med tilpasningstekst ved innlemmelse av gjennomføringsrettsakten.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
20.12.2019
Anvendelsesdato i EU
12.01.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.01.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Norge, Island og Liechtenstein (av forordning (EU) 2017/2394)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Barne- og familiedepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32019D2212
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro