Forbedring av eldres livskvalitet gjennom bruk av IKT

Tittel

Europaparlaments- og rådsvedtak nr. 742/2007/EF om Fellesskapets deltakelse i et forsknings- og utviklingsprogram som har til formål at forbedre eldres livskvalitet gjennom bruk av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og som gjennomføres av en rekke forskellige medlemsstater

Siste nytt

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Norge meddelte i 2007 at man ønsket å delta i forskningsprogrammet. Norges deltakelse fremgår av Kommisjonens forslag. EUs bidrag til programmet finansieres gjennom 7. rammeprogram for forskning og utvikling. Ettersom Norge er medlem av rammeprogrammet, er det ikke nødvendig å innlemme rettsakten om det nye programmet i EØS-avtalen.

Bakgrunn (fra Kommisjonens forslag, dansk utgave)

Formålet med dette forslag er, at Rådet og Parlamentet på grundlag af EF-traktatens artikel 169 vedtager en beslutning om Fællesskabets deltagelse i det fælles forsknings- og udviklingsprogram med sigtet "Længst muligt i eget hjem" (Ambient Assisted Living), der gennemføres af en række forskellige medlemsstater (i det følgende benævnt "det fælles AAL-program").

Det overordnede formål med det fælles AAL-program er at forbedre ældres livskvalitet og at styrke det industrielle grundlag i Europa gennem brug af informations- og kommunikationsteknologi (i det følgende benævnt "ikt"). Det fælles AAL-program program har følgende specifikke mål:

- At fremme udviklingen af innovative ikt-baserede produkter, tjenester og systemer til en god alderdom i hjemmet, i lokalsamfundet og på arbejdspladsen med henblik på at øge ældres livskvalitet, selvstændighed, deltagelse i det sociale liv, kvalifikationer og beskæftigelsesevne og at mindske udgifterne på social- og sundhedsområdet.

- At skabe en kritisk masse af forskning, udvikling og innovation på EUplan inden for teknologier og tjenester til en god alderdom i informationssamfundet, herunder tilvejebringelse af et gunstigt miljø for små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) deltagelse.

- At forbedre mulighederne for kommerciel udnyttelse gennem tilvejebringelse af et sæt sammenhængende rammer for udvikling af fælles tilgange og fremme af udpegning og tilpasning af fælles løsninger, som er forenelige med de forskellige sociale præferencer og lovgivningsmæssige aspekter på nationalt eller regionalt plan i hele Europa.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.06.2007
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2008
Anvendelsesdato i EU
02.08.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
02.08.2008