Folke- og boligtellingen i 2021: gjennomføringsbestemmelser om geokoding

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2018/1799 av 21. november 2018 om fastsettelse av midlertidige statistiske krav til formidling av utvalgte variabler med hensyn til folke- og boligtellingen i 2021 geokodet til 1x1 km kvadratnett
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1799 of 21 November 2018 on the establishment of a temporary direct statistical action for the dissemination of selected topics of the 2021 population and housing census geocoded to a 1 km2 grid

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 11.4.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2019)

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonens implementerende forordning (EU) nr. 2018/1799 er direkte knyttet til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 763/2008 om folke- og boligtellinger med tilhørende gjennomføringsforordninger som er innlemmet i EØS-avtalen vedlegg XXI Statistikk. Her fastsettes felles regler for innberetningen av folke- og boligtellinger, referanseår, krav til metadata, tekniske spesifikasjoner og dataenes oppdeling.

Den nye implementerende forordningens virkeområde er begrenset til folke- og boligtellingen for referanseåret 2021, og innebærer et krav om harmoniserte opplysninger om befolkningsfordelingen der utvalgte variabler geokodes til et 1 x1 km.kvadratnett. Den geografiske inndelingen harmonerer med den inndeling som følger av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/2/EF om etablering av en infrastruktur for geografisk informasjon i Det europeiske fellesskap (INSPIRE) innlemmet i EØS-avtalens vedlegg XX Miljø.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge ved SSB har vært med i arbeidet av utformingen av forordningen. Forordningene vil bli gjennomført i norsk rett i forskrift til statistikkloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
De økonomiske og administrative konsekvensene er begrenset og vil bli dekket innenfor SSBs alminnelige budsjett. Det vil også være mulig for SSB å søke Kommisjonen ved Eurostat om tilskudd til dekning av merkostnader.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av SSB, som finner den relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
21.11.2018
Anvendelsesdato i EU
12.12.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet