Flygelederdirektivet 2006 om sertifisering av flygeledere

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/23/EF av 5. april 2006 om felles sertifikat for flygeledere

Directive 2006/23 EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 2006 on a Community Air Traffic Controller Licence

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.4.2012)

Sammendrag av innhold
Direktivet er et initiativ fra Kommisjonen og gjennomfører vedtatte sikkerhetskrav fra Eurocontrol om flygeledere (Eurocontrol Safety Regulatory Requirements (ESARR) 5). Direktivet er en del av Single European Sky regelverket, men det er ikke formelt hjemlet i forordningene som etablerer Single European Sky.
Formålet med direktivet er blant annet å øke sikkerheten og generelt forbedre den europeiske flysikringstjenesten. Gjennom direktivet sikres gjensidig anerkjennelse av flygeledersertifikater innenfor EØS. Dette vil ivareta prinsippet om fri bevegelse av arbeidskraft samt hensynet til å møte lokale utfordringer når det gjelder rekruttering av flygeledere.

I henhold til artikkel 3 i direktivet skal medlemsstatene utpeke eller opprette ett eller flere organer som skal fungere som nasjonal tilsynsmyndighet. Tilsynsmyndigheten skal være uavhengig av utdannelsesorganisasjonen.

Videre skal medlemsstatene sørge for at kun flygeledere med gyldig sertifikat har adgang til å utøve flygekontrolltjeneste. Det skal utstedes sertifikat til alle som er kompetente til å fungere som flygeledere eller som flygelederelever, jf artikkel 4.

I artikkel 5 t.o.m. 12 i direktivet er det gitt bestemmelser om vilkår som må være oppfylt for å få utstedt sertifikat og for å opprettholde rettigheter og påtegninger på sertifikatet. I tillegg til godkjent utdannelse er det også angitt hvilke krav som må være oppfylt til blant annet alder, helse og språk.

Utdannelsen av flygeledere skal sertifiseres av de nasjonale tilsynsmyndighetene, jf. artikkel 13 i direktivet. Sertifiseringskravene skal ha relasjon til den tekniske og operasjonelle kompetanse og egnethet til å tilrettelegge utdannelseskurs på en pedagogisk og effektiv måte.
I henhold til artikkel 15 skal medlemsstatene anerkjenne et sertifikat og de tilknyttede rettighetene og påtegningene, som en annen medlemsstats tilsynsmyndighet har utstedt i henhold til direktivet.

Status
Forordningen ble vedtatt 5. april 2006 og trådte i kraft i EU 25. april 2006. Standard Sheet er besvart.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
05.04.2006
Gjennomføringsfrist i EU
17.05.2008
Anvendelsesdato i EU
17.05.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 63, 26.11.2009, p. 391-406
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
22.09.2006
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
23.09.2006
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
17.05.2008

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2008
Anvendes fra i Norge
01.01.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32006L0023
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro