Fluorgassforordningen: gjennomføringsbestemmelser om referanseverdier 2015-2017

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsforordning som fastsetter, i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 517/2014 om fluorerte drivhusgasser, referenseverdier for perioden 1. januar 2013 til 31. desember 2015 for hver produsent eller importør som har meddelt å ha brakt i omsetning hydrofluorkarboner i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 842/2006

(Draft) Commission Implementing Decision determining, pursuant to Regulation (EU) No 517/2014 of the European Parliament and of the Council on fluorinated greenhouse gases, reference values for the period 1 January 2015 to 31 December 2017 for each producer or importer who has reported placing on the market hydrofluorocarbons under Regulation (EC) No 842/2006 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til komitebehandling 16.09.2014

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
16.09.2014
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet