Fjernsalg av legemidler: krav til utforming av logo

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 699/2014 av 24. juni 2014 om utformingen av en felles logo til identifikation av personer som tilbyr fjernsalg av legemidler til offentligheten, og de tekniske, elektroniske og kryptografiske krav til kontroll av dets ekthet

Commission Implementing Regulation (EU) No 699/2014 of 24 June 2014 on the design of the common logo to identify persons offering medicinal products for sale at a distance to the public and the technical, electronic and cryptographic requirements for verification of its authenticity

Siste nytt

EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 1.6.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.4.2018)

Sammendrag av innhold
Mer enn 50% av legemidlene som selges på Internett er falske eller ulovlige. For å gi forbrukerne mulighet til å sikre seg at selgeren har de nødvendige tillatelser, har EU vedtatt artikkel 85c i direktiv 2001/83/EF. Her gis det regler om innføring av logo for nettforhandlere av legemidler for å sikre identifikasjon og autensitet av tilbyderen.

Bestemmelene er gjennomført i apotekforskriften § 42. I Norge er det bare apotek som har tillatelse til å selge legemidler via Internett, og retten er begrenset til reseptfrie legemidler. Forskriften krever blant annet legemidlene har norsk markedsføringstillatelse, og at apoteket registrerer (a) adressen til det stedet legemidlene skal utleveres fra, (b) tidspunktet for når salg av legemidler over Internett påbegynnes, og (3) adressen til det nettstedet som skal benyttes og andre relevante opplysninger som er nødvendige for å kunne identifisere nettstedet.

Det følger videre av forskriften at nettstedet skal inneholde (i) en logo på hver side i nettstedet som identifiserer hvor selgeren av legemidlene er etablert, (ii) en lenke til Statens legemiddelverks informasjonsside på Internett om salg av legemidler over Internett, og (iii) en lenke fra logo til Statens legemiddelverks elektroniske liste over aktører som har tillatelse til å selge legemidler over Internett. (i), (ii) og (iii) er vedtatt, men bestemmelsene er ikke trådt i kraft.

Forordning (EF) nr. 699/2014 fastsetter den logoen som er nevnt over. Logoen består av et hvitt kors på grønn, stripete, bakgrunn. I tillegg skal landet der selskapet er registrert fremgå i form av et flagg på venstre side av symbolet.

Merknader
Hjemmel for forordningen er artikkel 85 c direktiv 2001/83/EF. Bestemmelen ble inntatt i direktivet ved direktiv 2011/62/EU som er hjemlet i EU-traktaten artikkel 114 og 168(4).

Saken har vært på offentlig høring.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten som sådan har ingen økonomiske og administrative konsekvenser. Systemet med bruk av logo er gjennomført i norsk rett gjennom innlemmelsen av direktiv 2011/62/EU i norsk rett.

Rettsakten gjennomføres i norsk rett ved henvisning i forskrift 26. februar 2001 nr. 178 om apotek og forskrift 14. august 2003 nr. 1053 om omsetning av visse reseptfrie legemidler utenom apotek.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært behandlet i EØS-spesialutvalget for helse.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
24.06.2014
Anvendelsesdato i EU
01.07.2015
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.09.2016
Vedtatt i EØS-komiteen
07.07.2017
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Island (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32014R0699
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro