Fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)

Tittel

Kommisjonsvedtak 2007/345/EF av 10. mai 2007 om endring av vedlegg I og II til vedtak 2002/308 som etablerer lister over godkjente soner og godkjente anlegg med hensyn til en eller flere av fiskesykdommene viral hemoragisk septikemi (VHS) og infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)

Commission Decision 2007/345/EC of 10 May 2007 amending Annexes I and II to Decision 2002/308/EC establishing lists of approved zones and approved farms with regard to one or more of the fish diseases viral haemorrhagic septicaemia (VHS) and infectious haematopoietic necrosis (IHN)

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Fiskeri- og kystdepartementets bakgrunnsnotat - november 2007

Sammendrag av innhold
Rettsakten endrer listene over soner og anlegg som er godkjent fri for fiskesykdommene VHS og/eller IHN. Vedlegg I gir en samlet liste over soner som er godkjent fri for VHS og/eller IHN. Vedlegg II gir en samlet liste over anlegg som er godkjent fri for VHS og/eller IHN.

Endringer i vedlegg I:
- I Tyskland, Frankrike og Italia har nye soner blitt godkjent fri for VHS og IHN.
- Hele Sverige har blitt godkjent fri for VHS og IHN.
- I Tyskland har det blitt oppdaget IHN i et anlegg i en sone som tidligere har vært fri for IHN. Sonen er derfor endret for å reflektere dette.
- Finland har fått nye soner godkjent fri for VHS og IHN.

Endringer i vedlegg II:
- I Tyskland, Frankrike og Italia har nye anlegg blitt godkjent fri for VHS og IHN
- I Danmark har et anlegg blitt fjernet fra listen over anlegg godkjent fri for VHS

Merknader
Gjeldende norsk regelverk er forskrift 14. oktober 2003 nr. 1239 om dyrehelsemessige vilkår ved omsetning og import av akvakulturdyr og akvakulturprodukter (omsetningsforskriften). Status for soner i Norge som er godkjent fri for de aktuelle sykdommene fremgår av omsetningsforskriften § 24.

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Oppdaterte lister må til enhver tid være tilgjengelig på Mattilsynets hjemmesider i tilknytning til omsetningsforskriften.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
28.10.2007
Anvendelsesdato i EU
28.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 5, 26.1.2012, p. 51-77
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
07.12.2007
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
08.12.2007
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
08.12.2007

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
14.10.2003
Anvendes fra i Norge
08.12.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007D0345
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro