Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om referanseverdier for klimatilpasning

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2020/1818 av 18. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til minimumsstandarder for EU-referanseverdier for klimaovergangen og paristilpassede EU-referanseverdier

Commission Delegated Regulation (EU) 2020/1818 of 17 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards minimum standards for EU Climate Transition Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 18.5.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 19.5.2021)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder utfyllende regler om minimumskrav til EU-referanseverdier for klimaovergang og Paris-tilpassede referanseverdier, med hensyn til blant annet innholdet i referanseverdimetoden og transparens.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil eventuelt gjennomføres i norsk rett i forskrift med hjemmel i referanseverdiloven (lov av 4. desember 2016 nr. 95 om fastsettelse av finansielle referanseverdier).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Vedtaket får ingen nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser for norske forhold.

Vurdering
Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Status
Reglene er trådte i kraft i EU 23. desember 2020. Forordningen er ennå ikke inntatt i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
17.07.2020
Anvendelsesdato i EU
23.12.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet