Finansielle referanseverdier: utfyllende bestemmelser om redegjørelsen for faktorer som avspeiles i hver referanseverdi som oppgis og publiseres

Tittel

(Utkast) Delegert kommisjonsforordning (EU) .../... av 22. juli 2020 om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/1011 med hensyn til minimumsinnholdet av redegjørelsen i referanseverdierklæringen for hvordan miljømessige, sosiale og ledelsesmessige faktorer er avspeilet i hver referanseverdi som oppgis og publiseres

(Draft) Commission Delegated Regulation (EU) .../... of 22 July 2020 supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards the explanation in the benchmark statement of how environmental, social and governance factors are reflected in each benchmark provided and published

Siste nytt

Utkast til delegert kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering 22.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave)

(1) Parisaftalen, der er vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, der blev godkendt af Unionen den 5. oktober 2016 ("Parisaftalen"), har til formål at styrke indsatsen mod klimaændringer, bl.a. ved at sikre, at investeringsstrømmene fremmer lave drivhusgasemissioner og en klimarobust udvikling.

(2) Den 11. december 2019 vedtog Kommissionen sin meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget "Den europæiske grønne aftale". Den europæiske grønne pagt er en ny vækststrategi, der sigter mod at omstille Unionen til et retfærdigt og velstående samfund med en moderne, ressourceeffektiv og konkurrencedygtig økonomi, hvor der i 2050 ikke længere er nogen nettoemissioner af drivhusgasser, og hvor den økonomiske vækst er afkoblet fra ressourceanvendelsen. Gennemførelsen af den europæiske grønne pagt kræver, at der sendes klare, langsigtede signaler til investorerne for at undgå strandede aktiver og skaffe bæredygtig finansiering.

(3) I henhold til forordning (EU) 2016/1011 skal benchmarkadministratorer i benchmarkerklæringen redegøre for, hvordan miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige (ESG) faktorer er afspejlet i hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie, der leveres og offentliggøres.

(4) Hvis der gives forskellige redegørelser for, hvordan ESG-faktorer er afspejlet, vil det medføre manglende sammenlignelighed mellem benchmarks og en mangel på klarhed for så vidt angår anvendelsesområdet og målene for ESG-faktorer. Det er derfor nødvendigt at præcisere indholdet af denne redegørelse og at fastlægge et skema, der skal anvendes.

(5) Med henblik på en bedre tilpasning af oplysningerne til investorer bør kravet om at redegøre for, hvordan ESG-faktorer er afspejlet i hvert benchmark eller hver benchmarkfamilie, der leveres og offentliggøres, tage højde for de underliggende aktiver, som benchmarks er baseret på. Nærværende forordning finder ikke anvendelse på benchmarks, som ikke har underliggende aktiver, der har en indvirkning på klimaændringer, f.eks. rentebenchmarks og valutabenchmarks.

(6) Redegørelsen for, hvordan ESG-faktorer er afspejlet bør angive den dertil svarende vurdering for de relevante ESG-faktorer i forhold til benchmarket i form af en samlet vægtet gennemsnitsværdi. En sådan vurdering bør ikke offentliggøres for hver bestanddel af benchmarkene. Når det er relevant og passende, bør benchmarkadministratorer være i stand til at forelægge yderligere ESG-oplysninger.

(7) Grundet deres karakteristika og formål bør der fastsættes specifikke oplysningskrav for EU-benchmarks for klimaovergangen og Paristilpassede EU-benchmarks samt for væsentlige obligationsbenchmarks og egenkapitalbenchmarks.

(8) For at give benchmarkbrugere nøjagtige og ajourførte oplysninger bør benchmarkadministratorer ajourføre de forelagte oplysninger for at afspejle eventuelle ændringer i benchmarkerklæringen; de bør ligeledes angive grunden hertil samt datoerne for ajourføring af oplysningerne —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
22.07.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet