Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om unntak for valutaspotreferanseverdier og utvelgelse av alternative referanseverdier

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/168 av 10. februar 2021 om endring av forordning (EU) 2016/1011 med hensyn til unntaket for visse valutaspotreferanseverdier fra tredjeland og utvelgelse av erstatningsreferanseverdier for visse referanseverdier som snart opphører, og endring av forordning (EU) nr. 648/2012

Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2021/168 of 10 February amending Regulation (EU) 2016/1011 as regards the exemption of certain third country spot foreign exchange benchmarks and the designation of replacement benchmarks for certain benchmarks in cessation, and amending Regulation (EU) No 648/2012

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 12.2.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 12.10.2020)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen foreslår å utvide unntaksbestemmelsen i referanseverdiforordningens artikkel 2, slik at også valutareferanseverdier utpekt av Kommisjonen på nærmere bestemte vilkår er unntatt fra forordningens anvendelsesområde.

Videre foreslås det innført en ny artikkel 23a om obligatorisk erstatning av en referanseverdi, som i korte trekk innebærer at Kommisjonen, på nærmere bestemte vilkår, kan utpeke en erstatningsreferanseverdi for en referanseverdi som vil opphøre, dersom referanseverdiens opphør kan resultere i betydelige forstyrrelser i de finansielle markedenes virkemåte.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Gjennomføring i norsk rett vil kreve endring i lov av 4. desember 2015 om fastsettelse av finansielle referanseverdier.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføring vil ikke ha nevneverdige økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Finanstilsynet finner forslaget EØS-relevant og akseptabel.

Status
Kommisjonsforslaget er til behandling i Europaparlamentet og Rådet.