Finansielle referanseverdier: endringsbestemmelser om NIBOR (Norge) som kritisk referanseverdi og fjerning av LIBOR (Storbritannia) i listen over kritiske referanseverdier

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2021/1122 av 8. juli 2021 om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2016/1368 om tilføyelse av Norwegian Interbank Offered Rate til og fjerning av London Interbank Offered Rate fra lista over kritiske referanseverdier brukt i finansmarkeder utarbeidet i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning 2016/1011

Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1122 of 8 July 2021 amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/1368 adding the Norwegian Interbank Offered Rate to and removing the London Interbank Offered Rate from the list of critical benchmarks used in financial markets established pursuant to Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.9.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen er vedtatt med hjemmel i referanseverdiforordningen (forordning (EU) 2016/1011), som gir regler om administrering og bruk av såkalte finansielle referanseverdier. Dette er for eksempel referanserenter som brukes i lånekontrakter, eller aksjeindekser som brukes til å måle resultatet for verdipapirfond.

Kommisjonsforordningen identifiserer NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) som en kritisk referanseverdi og fjerner samtidig LIBOR (London Interbank Offerede Rate) fra lista over kritiske referanseverdier.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at forordningen gjelder som norsk forskrift. Det kan skje i referanseverdiforskriften. At NIBOR blir en kritisk referanseverdi, innebærer at flere bestemmelser i referanseverdiforordningen vil gjelde. Blant annet må administratoren Norske Finansielle Referanser AS (NoRe) sørge for årlig uavhengig revisjon av foretakets etterlevelse av reglene i forordningen. Nå gjelder det et krav om en slik revisjon hvert andre år. Administratoren må sørge for at lisens for bruk av referanseverdien og informasjon knyttet til den tilbys på vilkår som er rettferdige, rimelige, gjennomsiktige og ikke-diskriminerende. Både administratoren og bidagsyterne (panelbankene) kan pålegges å fortsette virksomheten eller bidragene i en periode selv etter at de ønsker å opphøre med denne aktiviteten.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Administratoren og bidragsyterne blir underlagt noe strengere regler enn i dag.

Finanstilsynets tilsyn knyttet til Nibor vil kunne bli mer ressurskrevnde.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt og i kraft i EU. Rettsaken er til vurdering for innlemmelse i EØS-avtalen hos EØS/EFTA-statene. Morrettsakten referanseverdiforordningen er innlemmet i og i kraft i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.06.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
08.07.2021
Anvendelsesdato i EU
10.07.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet