Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap: gjennomføringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/481/EU, Euratom av 29. juli 2010 som endrer vedtak 2004/277/EF, Euratom om gjennomføringsbestemmelser til rådsvedtak 2007/779/EF, Euratom om etablering av Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap

Commission Decision 2010/481/EU, Euratom of 29 July 2010 amending Decision 2004/277/EC, Euratom as regards rules for the implementation of Council Decision 2007/779/EC, Euratom establishing a Community civil protection mechanism

Siste nytt

Kommisjonsvedtak publisert i EU-tidende 7.9.2010

Nærmere omtale

Red. anm.: Red. anm.: Gjennomføringsbestemmelser vedrørende rådsbeslutning 2007/779/EF. Innlemmes ikke i EØS-avtalen og gjennomføres ikke i norsk rett, men anvendes i Norge fra ikrafttredelsen av EØS-vedtaket om rådsbeslutning 2007/779/EF.

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Kommissionens beslutning 2004/277/EF, Euratom af 29. december 2003 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets beslutning 2001/792/EF, Euratom om indførelse af en fællesskabsordning til fremme af styrket samarbejde om indsatser på civilbeskyttelsesområdet er blevet ændret ved Kommissionens beslutning 2008/73/EF, Euratom for at medtage gennemførelsesbestemmelserne vedrørende den europæiske civilbeskyttelse. Disse bestemmelser indeholder de væsentligste elementer af civilbeskyttelsesmodulerne, såsom deres opgaver, kapacitet, sammensætning og deployeringstid, og definerer en passende grad af selvforsyning og samarbejde.

(2) Civilbeskyttelsesmodulerne, der består af nationale ressourcer fra en eller flere medlemsstater på frivillig basis, udgør et bidrag til kapacitet til hurtig indsats på civilbeskyttelsesområdet, som Det Europæiske Råd opfordrede til i konklusionerne af mødet den 16. og 17. juni 2005 og Europa-Parlamentet i beslutningen af 13. januar 2005 om flodbølgekatastrofen. For at civilbeskyttelsesmodulerne skal kunne bidrage til indsatsen i forbindelse med katastrofer, må deres hovedbestanddele opfylde visse almene krav.

(3) Civilbeskyttelsesmodulerne bør være i stand til at arbejde selvforsynende i et givent tidsrum. Det er derfor nødvendigt at definere de generelle krav til selvforsyning og eventuelt særlige krav, der kan variere alt efter den pågældende type indsats eller den pågældende modultype. Der bør tages hensyn til medlemsstaternes og internationale organisationers sædvanlige praksis, såsom udvidede selvforsyningsperioder for moduler til eftersøgning og redning i byområder eller fordeling af opgaverne mellem det tilbydende og det anmodende land, hvad angår støtte til indsatsmoduler, der omfatter flyvende materiel.

(4) Det er nødvendigt med arrangementer på EU-plan og i de deltagende stater for at civilbeskyttelsesmodulerne kan arbejde sammen indbyrdes, navnlig hvad angår træning og øvelser.

(5) De seneste civilbeskyttelsesoperationer og øvelser med deployering af moduler har vist, at det er nødvendigt delvis at ændre de almene krav til to moduler i bilag II til beslutning 2008/73/EF, Euratom, nemlig »Skovbrandslukningsmoduler med fly« og »Felthospital«.

(6) De seneste civilbeskyttelsesoperationer har vist, at det er nødvendigt at tilføje og gennemføre fire nye typer af civilbeskyttelsesmoduler for at styrke kapaciteten til hurtig indsats på civilbeskyttelsesområdet, nemlig modulerne »Skovbrandslukning fra jorden«, »Skovbrandslukning fra jorden med køretøjer«, »Begrænsning af oversvømmelse« og »Redning fra oversvømmelse med både«.

(7) Beslutning 2004/277/EF, Euratom bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(8) Ændringerne og tilføjelsen af modulerne i bilaget til denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra civilbeskyttelsesudvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
29.07.2010
Anvendelsesdato i EU
27.09.2010
Hjemmel eller endrer

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet