Fellesforetaket for utviklingsprogrammet SESAR for europeiske lufttrafikkstyring

Tittel

Rådsforordning (EF) nr. 219/2007 av 27. februar 2007 om etablering av et fellesforetak for å utvikle neste generasjon av av det europeiske lufttrafikkstyringssystemet (SESAR)

Council Regulation no 219/2007 of 27 February 2007 on the establishment of a Joint Undertaking to develop the new generation European air traffic management system (SESAR)

Siste nytt

Evalueringsrapport lagt fram av Kommisjonen 24.1.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 28.5.2008)

Sammendrag av innhold
Denne rådsforordningen oppretter et styringsorgan for SESAR-prosjektet,[1] i form av et såkalt ”Joint Undertaking” (norsk betegnelse: ’fellesforetagende’).[2] SESAR er et teknologi­utviklings­program knyttet til lovgivingspakken Single European Sky. (Norsk betegnelse: Et felles europeisk luftrom.) Tidsperspektivet for utviklingsprogrammet strekker seg helt til 2020-2025: Definisjonsfasen varer til begynnelsen av 2008, og avløses av utviklingsfasen frem til 2014. Deretter kommer en gjennomføringsfase der den nye teknologien skal fases inn og tas i bruk i stor skala.

Hensikten med definisjonsfasen er å arbeide frem grunnlaget for utviklingsfasen. Dette skjer gjennom en utredning som utføres av et konsortium, og som legger frem et antall delrapporter som etter hvert (gjennom en konsultasjonsprosess med berørte parter) leder frem til utarbeiding av en såkalt 'Masterplan' og et detaljert arbeidsprogram for utviklingsfasen.

SESAR JU skal ha som oppgave å styre arbeidet i utviklingsfasen av programmet. I praksis innebærer det at organet administrerer Masterplanen og det detaljerte arbeidsprogrammet for gjennomføringen av utviklingsfasen, herunder disponerer bevilgningene til dette formålet som stilles til disposisjon fra offentlige og private instanser. Nevnte masterplan skal bl.a. godkjennes av EUs Råd (transport).

Rettsakten inneholder både overordnede prinsipper for SESAR Joint Undertaking og de detaljerte statuttene for organet. Det fremgår at organet i utgangspunktet skal ha en funksjonstid på åtte år regnet fra godkjennelsen av nevnte masterplan. EU og EUROCONTROL skal være såkalte stiftende medlemmer av organet. Som sådan skal de bidra med € 700 mill. hver seg til finansieringen av programmet i løpet av utviklingsfasen. EUs bidrag kommer fa budsjettet til det 7. Rammeprogram for FoU og fra budsjettet for Trans-europeiske nettverk. (Halvparten fra hver.) For øvrig kan andre private og offentlige instanser fra EU-land og land utenfor EU som har avtaler med EU på luftfartsområdet bli medlem av organet. Det er en forutsetning for å bli medlem at man bidrar til finansieringen av programmet. I planen forutsettes det at øvrige medlemmer skal bidra med € 700 mill. til finansieringen av programmet i løpet av utviklingsfasen. Dette skal i stor grad skje ved at medlemmene forplikter seg til å utføre utviklingsarbeid innenfor rammen av masterplanen. Forutsetningene for medlemskapet spesifiseres i en avtale med SESAR JU. En grunnleggende tanke ved SESAR-prosjektet er at man skal få til en mer effektiv samordning av forskningsinnsatsen på dette saksområdet i Europa, ved at flest mulig aktører forplikter seg til å benytte sine forskningsressurser til å gjennomføre masterplanen iht. konkrete avtaler mellom hver enkelt instans og SESAR JU.

SESAR JU er organisert med et sekretariat som utfører det praktiske arbeidet, ledet av en direktør. I tillegg finnes et styre der alle betalende medlemmer deltar og har stemmerett. I styret deltar også representanter for ulike instanser / interessegrupper innenfor luftfart som medlemmer uten stemmerett. Styret fatter bl.a. beslutning om medlemskapsavtalen med parter som ønsker å bli betalende medlemmer av SESAR JU.

Kommisjonskomiteen som er opprettet iht. lovgivingspakken om ’Et felles europeisk luftrom’ - den såkalte Single Sky komiteen - fungerer som et forum mellom EU-landene og EU-kommisjonen angående arbeidet i SESAR JU. I visse overordnede / strategiske spørsmål må EU-kommisjonen få et formelt mandat fra denne komiteen før behandlingen i styret i SESAR JU.

Merknader
Rådsforordningen er opprettet med hjemmel i Artikkel 171 i Traktaten. Den er således ansett å høre hjemme på saksområdet forskning og utvikling. Den aktuelle artikkelen omhandler eksplisitt etablering av såkalte fellesforetagender.

Som det fremgår nedenfor er det aktuelt å ta inn rettsakten i EØS-avtalen gjennom Protokoll 31. Det innebærer ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Saken er behandlet i Spesialutvalget for transport. Luftfartstilsynet og Avinor har gitt uttrykk for at SESAR-prosjektet som sådan er et svært viktig element for å virkeliggjøre ambisjonene i ’Et felles europeisk luftrom’. Begge instanser anser at Norge bør spille en aktiv rolle i arbeidet med SESAR. Avinor arbeider aktivt for å komme med i SESAR JU som deltager i en nordisk gruppe.

[1] SESAR = Single European Sky ATM Research. ATM = Air Traffic Management

[2] SESAR Joint Undertaking benevnes heretter som SESAR JU.

Andre opplysninger
Avinor er med i en gruppe av nordiske og nord-europiske flysikringsoperatører som har søkt medlemskap i SESAR JU. De er for tiden inne i en forhandlingsprosess om gruppens deltagelse der, og om hvilke utviklingsoppgaver de i tilfellet skal utføre.

I tillegg har et antall norske bedrifter med spisskompetanse på saksområdet lufttrafikkstyring etablert et eget forum (ATM Forum Norge) for å samarbeide om deltagelse i SESAR som en gruppe. De har også etablert en gruppe av interesserte bedrifter og instanser fra nordiske land m.fl. som søker medlemskap i SESAR JU. Norske deltagere i gruppen er p.t. SINTEF, Kongsberg Defence & Aerospace, Park Air Systems. I prinsippet søker de deltagere fra samme land som den gruppen som Avinor deltar i. Denne internasjonale gruppen er forhandler også med SESAR JU om deltagelse der og om spesifikke utviklingsoppgaver.

Forhandlingene om deltagelse/medlemskap i SEAR JU skal etter planen sluttføres innen utgangen av 2008.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU. Den konkrete opprettelsen av SESAR JU ble behandlet av EUs Råd (transport) i juni 2007, på grunnlag av en Meddelelse fra EU-kommisjonen som redegjør for forutsetningene for dette, ikke minst mht. finansieringen. Rådet sluttet seg til opprettelsen av organet. Samtidig ba Rådet om rapport om arbeidet før utviklingsfasen innledes, og pekte på problemstillinger som måtte ivaretas får å sikre en balansert deltagelse i organet og utviklingsarbeidet fra ulike interesserte parter. En slik rapport vil etter planen bli behandlet av Rådet i oktober 2008.

Det legges opp til at rettsakten tas inn i EØS-avtalen gjennom Protokoll nr. 31, om samarbeid utenfor de fire friheter. Det forutsettes at dette ikke vil forplikte EFTA-landene til å bidra (ytterligere) til finansieringen av SESAR. Jfr. at EFTA-landene ikke bidrar til budsjettet for EUs Trans-europeiske nettverk.

Forslag til EØS-komitebeslutning iht. dette er p.t. til behandling i EFTA-organene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
25.11.2005
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.02.2007
Anvendelsesdato i EU
03.03.2007
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 29, 21.5.2015, p. 325-335
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32007R0219
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro