Felleseuropeisk referanseverdi for tildeling av vederlagsfrie CO2-kvoter for luftfart

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonsvedtak om fastsettelse av en felleseuropeisk referanseverdi (benchmark) for tildeling av vederlagsfrie kvoter i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/101/EF artikkel 3e(3) bokstav e.

Siste nytt

EØS-notat (nytt) offentliggjort 10.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 24.8.2011)

Sammendrag av innhold
I henhold til direktiv 2008/101/EF (luftfartskvotedirektivet) artikkel 3e nr. 3 bokstav e) skal Kommisjonen fastsette en referanseverdi som den administrerende medlemsstaten skal legge til grunn for beregningen av hvor mange vederlagsfrie kvoter som skal tildeles til hver av luftfartøysoperatørene som omfattes av EUs kvotesystem.

Referanseverdien er en ren matematisk utregning som fastsettes på grunnlag av det samlete antall kvoter som skal tildeles vederlagsfritt, sammenholdt med det totale antall tonn-kilometer som operatørene som omfattes av systemet utførte i løpet av 2010. Operatørene skal få tildelt kvoter vederlagsfritt tilsvarende sin andel av de totale tonn-kilometerne som ble utført i 2010.

I henhold til luftfartskvotedirektivets artikkel 3e nr. 3 skal referanseverdien fastsettes "senest 30. september 2011". Det vil bli behov for rask implementering av rettsakten i EØS-avtalen slik at den samme referanseverdien kan legges til grunn ved EFTA-statenes beregning av tildelingen av vederlagsfrie kvoter til operatører som administreres av dem. Administrerende stater må beregne tildelingen til hver enkelt operatør innen 31. desember 2011.

I henhold til EØS-komitébeslutning nr. 6/2011 skal Kommisjonen fastsette en referanseverdi som omfatter hele EØS. Ved fastsettelsen må Kommisjonen dermed ha tilgang til den felleseuropeiske kvotemengden som både omfatter EU 27 og EFTA 3. I tillegg må Kommisjonen ha tilgang til antall tonn-kilometer som ble utført i 2010 av operatørene som administreres av EFTA-statene. På denne bakgrunn har EFTA-statene i EØS-komitébeslutning nr. 6/2011 gått med på å "[...] make every effort in order to ensure swift adoption and entry into force of an EEA Joint Committee decision incorporating each decision of the European Commission."

Merknader
Rettsakten vil bli fastsatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet) artikkel 3e nr. 3. EØS-komitébeslutning nr. 6/2011 som krever at det ved fastsettelsen av referanseverdien tas hensyn til kvotemengden for hele EØS og det totale antall tonn-kilometer for hele EØS. Dette er en forutsetning for å kunne etablere en felles referanseverdi for hele EØS, og er helt avgjørende av hensyn til likebehandling av luftfartøysoperatørene.

Sakkyndige instansers merknader
Det har vært orientert om rettsakten i SU-miljø i forbindelse med behandlingen av luftfartskvotedirektivet. Spesialutvalget anser rettsakten som foreløpig relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er en ren matematisk utregning som det i praksis allerede er gitt aksept for gjennom innlemmelsen av luftfartskvotedirektivet i EØS-avtalen. Det er således ikke rom for tilpasninger, og innlemmelse av rettsakten i EØS-avtalen bør ikke anses problematisk.

Status
Rettsakten skal i henhold til direktivet fastsettes "innen 30. september 2011", men forventes ikke fastsatt vesentlig før 30. september.

På norsk side er det avgjørende med en rask implementering av rettsakten i EØS-avtalen slik at referanseverdien kan legges til grunn for beregningen av den vederlagsfrie tildelingen - en beregning som må være avklart innen 31. desember 2011.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Informasjon fra departementet