Felleseuropeisk koronasertifikat: ekvivalensbestemmelse om sertifikat fra Ukraina

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2021/1380 af 19. august 2021 som etablerer ekvivalens, med formål å legge til rette for fri bevegelse i Unionen, av koronasertifikatet utstedt av Ukraina til sertifikatene utstedt i samsvar med europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/953

Commission Implementing Decision (EU) 2021/1380 of 19 August 2021 establishing the equivalence, for the purpose of facilitating the right of free movement within the Union, of COVID-19 certificates issued by Ukraine to the certificates issued in accordance with Regulation (EU) 2021/953 of the European Parliament and of the Council

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.9.2021)

Sammendrag av innhold
Ifølge forordning (EU) 2021/953 om europeiske koronasertifikater, artikkel 3(10) har Kommisjonen myndighet til å vurdere om sertifikater fra tredjeland kan anses som ekvivalente med den europeiske ordningen, og de vil i disse tilfellene utstede gjennomføringsforordninger for dette. For EU-landene vil disse da bli gyldige med det samme, mens for EØS EFTA-landene må hver enkelt rettsakt også tas inn i avtalen. Beslutningen om ekvivalente ukrainske koronasertifikater er en av flere lignende ekvivalensbeslutninger for det europeiske koronasertifikatsystemet, og kom samtidig med ekvivalensbeslutninger for Tyrkia og Nord-Makedonia.

I den aktuelle rettsakten gjør fortalepunktene rede for dialogen mellom Europakommisjonen og Ukraina om deres system for utstedelse og verifikasjon av koronasertifikater. På dette grunnlag sier beslutningen at sertifikater utstedt av Ukraina for å vise covid-19-vaksinasjon, testresultater eller bevis på gjennomgått sykdom skal behandles som ekvivalente til koronasertifikater utstedt i samsvar med forordning (EU) 2021/953. Ukraina vil også med dette koble seg opp til tillitsrammeverket som er opprettet i henhold til forordning (EU) 2021/953.

Ved å ta denne rettsakten inn i EØS-avtalen utvides også virkeområdet for Ukraina sine ekvivalente koronasertifikater til å gjelde i Island, Liechtenstein og Norge.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Det følger av smittevernloven §4a-1 andre ledd at departementet kan gi forskrift for å gjennomføre forpliktelser som følger av EØS-avtalen om EUs digitale koronasertifikat. HOD vurderer at det ikke er behov for å gjøre lov- eller forskriftsendringer. Hvilke koronasertifikater som aksepteres reguleres av vedlegg D til covid-19-forskriften, hvor det fremgår at fremvisning av sertifikat i samsvar med EUs digitale koronasertifikat, jf. forordning (EU) 2021/953 artikkel 3 godtas. Beslutningen av ekvivalens for Ukraina vurderes å omfattes av dette.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Beslutningen har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Det er positiv at man ved denne beslutningen kan legge til rette for trygg og smidigere personbevegelse mellom Ukraina og hele EU/EØS-området.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har ikke vært i behandling i SU Helse grunnet hasteaspektet, men EØS-notatet er sendt medlemmene i spesialutvalget til orientering. Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Det er ingen tilpasningstekst for tredjelandsbestemmelsen som er nedfelt i artikkel 3(10) av koronasertifikatforordningen (EU) 2021/953. EUs forhold til tredjeland er i utgangspunktet ikke omfattet av EØS-avtalens virkeområde, men på dette området vurderes det likevel som hensiktsmessig å være en integrert del av den europeiske ordningen for vurdering av kvaliteten på sertifikater fra tredjeland og dermed innlemme Kommisjonens ekvivalensbeslutninger i EØS-avtalen.

Ukraina, Nord-Makedonia og Tyrkia har benyttet vaksiner som ikke er EMA-godkjent, herunder Sputnik V. Slik HOD forstår det, gjelder ekvivalensbeslutningen den tekniske verifiserbare løsningen av koronasertifikatene. Det er fortsatt opp til norske myndigheter hvilke vaksiner som skal gi lettelser i innreiserestriksjonene/innreisekarantene. Det europeiske samaarbeidet med å koordinere anbefalinger for innreise fra tredjeland fortsetter i et separat spor gjennom Rådets krisehåndteringsmekanisme IPCR, hvor Norge også er invitert inn under pandemien.

Status
Utkast til EØS-komitebeslutning er oversendt EUs utenrikstjeneste. Det er ventet at beslutningen tas inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte 24.september.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.08.2021
Anvendelsesdato i EU
20.08.2021

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021D1380
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro