Felleseuropeisk forskning om havet og marine ressurser

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon av 16. september 2011 om initiativet til felles programmering av forskningsinnsatsen om "Healthy and Productive Seas and Oceans"

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 21.9.2011

Nærmere omtale

BAKGRUNN (from kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Europa har en 89 000 km lang kystlinje, der strækker sig langs to oceaner og fire have. EU's kystområder tegner sig for omkring 40 % af Unionens BNP og befolkning og yder et afgørende bidrag til vigtige økonomiske sektorer som søtransport og handel, marin bioøkonomi, energi og turisme.

(2) I Kommissionens meddelelse af 10. oktober 2007,»En integreret EU-havpolitik«, fastslås det, at en integreret havpolitik vil styrke Europas evne til at klare problemer i forbindelse med globalisering og konkurrenceevne, klimaforandringer, ødelæggelse af havmiljøet, søfartssikkerhed samt energiforsyningssikkerhed og bæredygtighed. Det nævnes også, at en sådan politik skal bygge på den højeste ekspertise inden for havforskning, teknologi og innovation.

(3) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) ( 4 ), der anvender en økosystembaseret tilgang til forvaltningen af menneskelige aktiviteter, har til formål at opnå eller opretholde en god miljøtilstand i havmiljøet med økologisk mangfoldige og dynamiske oceaner og have, der er rene, sunde og produktive. Ifølge dette direktiv, der skal udgøre den miljøpolitiske søjle i EU's fremtidige havpolitik, bør der på EU-plan til stadighed sikres støtte til tilhørende forskning i forsknings- og udviklingspolitikkerne.

(4) I meddelelsen af 3. marts 2010, »Europa 2020 — En strategi for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst«, fastslår Kommissionen, at EU blandt andet bør udnytte søfartspolitikken til at nå sine mål vedrørende emissionsreduktion og biodiversitet, tilpasning til klimaforandringerne, katastrofeforebyggelse og katastrofeberedskab, et mere effektivt ressourceforbrug og forbedring af den globale fødevaresikkerhed.

(5) Kommissionens meddelelse af 3. september 2008, »En europæisk strategi for havforskning og maritim forskning: en sammenhængende ramme for det europæiske forskningsrum til fremme af bæredygtig udnyttelse af havene«, lægger op til, at der i begrundede tilfælde, og hvor det støttes af de pågældende medlemsstater, iværksættes fælles programmering af havforskning og maritim forskning i overensstemmelse med de principper og ordninger, der er fastlagt i Kommissionens meddelelse af 15. juli 2008, »Fælles programmering af forskningsindsatsen: samarbejde om de fælles udfordringer giver større effekt«.

(6) På mødet den 26. maj 2010 anerkendte Rådet (ministrene for konkurrenceevne) »sunde og produktive have og oceaner« som et område, hvor fælles programmering vil kunne give den nuværende opsplittede forskningsindsats i medlemsstaterne en betydelig merværdi. I sine konklusioner af mødet anerkendte Rådet derfor nødvendigheden af at lancere et initiativ til fælles programmering af dette område og opfordrede Kommissionen til at bidrage til udarbejdelsen heraf. Rådet understregede endvidere, at fælles programmering er en proces, der iværksættes af medlemsstaterne med Kommissionen som koordinerende instans. Analysen af de nationale forskningsaktiviteter i arbejdsdokumentet fra Kommissionens tjenestegrene bekræfter, at der er behov for en bedre koordinering for at effektivisere forskningen og øge dens nytteværdi samt for at undgå overlapning, ved at der iværksættes en fælles strategisk forskningsdagsorden.

(7) Deltagerlandene har ved formelt forpligtende brev bekræftet, at de vil deltage i et sådant fælles programmeringsinitiativ.

(8) Fælles programmering af havforskning og maritim forskning vil gøre det muligt at koordinere forskningen på dette område og dermed bidrage væsentligt til udviklingen af et fuldt operationelt europæisk forskningsrum (ERA) vedrørende have og oceaner, muliggøre en bæredygtig udnyttelse af eksisterende og uudnyttede havressourcer, styrke Europas førende position og de maritime erhvervs konkurrenceevne og samtidig fremme beskyttelsen af havmiljøet og tilpasning til virkningerne af klimaforandringerne.

(9) For at nå de mål, der opstilles i denne henstilling, bør medlemsstaterne samarbejde med Kommissionen om at undersøge mulige initiativer fra Kommissionens side med henblik på at bistå medlemsstaterne med at udforme og gennemføre den strategiske forskningsdagsorden.

(10) Medlemsstaterne bør jævnligt aflægge rapport til Kommissionen om, hvordan gennemførelsen af initiativet til fælles programmering skrider frem, således at Kommissionen kan aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
21.09.2011
Anvendelsesdato i EU
12.10.2011
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Parlamentsbehandling

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Anvendes fra i Norge
12.10.2011